Turista

TTurista

Počasí u nás

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

aplikace V obraze

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Kudy z nudy

Obsah

SDH BABYLON

Naši hasiči se kromě ochrany spoluobčanů před přírodními živly účastní také soutěží a organizují kulturní aktivity pro celou obec - dětské maškarní karnevaly, dětské dny, stavění májky, lampionové průvody, silvestrovské vycházky, dále organizují svozy kovového odpadu apod. Bez hasičů a jejich technické i fyzické podpory by se také neobešla řada dalších událostí, pořádaných obcí samotnou, např. rozsvěcení vánočního stromečku nebo Léto Babylon.

Sbor dobrovolných hasičů Babylon měl k 31. 12. 2023 52 členů, z nichž je 18 žen a 34 mužů.

 

Hasičská zbrojnice
Historie požárního sboru obce Babylon

Během první republiky vznikla potřeba společně s rozrůstajícím se turismem rozvinout také infrastrukturu obce: vznikla železniční zastávka, elektrické osvětlení v obci, letní pošta, upravilo se okolí koupaliště, další potřebou bylo zřízení hasičského sboru. Josef Beroušek, tehdejší starosta obce, svolal 7. 3. 1930 veřejnou schůzi v hotelu Bohmann. Během schůze se do nově vznikajícího sboru okamžitě přihlásili dva členové zakládající, patnáct členů činných a šestnáct přispívajících. 3. května 1930 složili všichni členové hasičský slib. 21. dubna 1930 se pak konala první výroční schůze, starostou byl zvolen Jiří Aulík, jednatelem Jan Svačina, pokladníkem Matouš Svoboda, velitelem František Pitipáč, náměstkem velitele Josef Škarban, náčelníkem oddělení Jan Královec. Členové výboru byli: Josef Beroušek, František Holštajn, Antonín Černý, Ladislav Půta a revizoři účtů Jindřich Hála, Josef Kruml a Michal Tauer.
Následoval nelehký úkol postavit a vybavit zbrojnici. 9. listopadu 1930 bylo na schůzi rozhodnuto zakoupit od Ing. Eberta koukolovou stříkačku s automobilovým pohonem za 70 000,- Kč. Koncem dubna 1931 byla stříkačka dodána i s autem. Pro uskladnění stříkačky bylo nutno postavit hasičskou zbrojnici a tak město Domažlice darovalo pozemek proti rybníčku. 26. července 1931 se konala slavnost u příležitosti předání motorové stříkačky a hasičské zbrojnice.
Dalším úkolem hasičského sboru bylo získat odbornou způsobilost, za tímto účelem byli vysláni do župní školy v Domažlicích František Pitipáč, Škarban st. a Josef Veber. Samaritánského hnutí se zúčastnili Jan Šťastný, Josef Beroušek, Josef Škarban ml.. První výjezd k požáru měl sbor dne 6. 9. 1932, kdy po jedné hodině v noci vznikl požár v domku Matěje Forsta čp. 23 v Babyloně. Důvodem požáru byla patrně jiskra, která vnikla do půdního prostoru a dále do uložené slámy. Sbor se také věnoval organizaci silvestrovského plesu a činnosti.
24. listopadu 1938 byla naše obec obsazena Němci a na dalších šest let a pět měsíců byla pozastavena spolková činnost. Až 26. srpna 1945 svolal předseda místního národního výboru Jan Královec ustanovující schůzi hasičského sboru, během které se přihlásilo 23 členů činných a 22 přispívajících. V prozatímním výboru byl zvolen starostou Vait, velitelem Jan Šťastný, náměstkem velitele Škarban st., jednatelem Jan Svačina, pokladníkem Matouš Svoboda, revizory účtů Bílek a Tuswald. 12. ledna 1946 se konala první výroční schůze. Bylo potřeba dát do pořádku inventář a doplnit výzbroj. Finanční prostředky na tyto účely získával sbor z členských příspěvků, pořádáním zábav a z přídělu Místního národního výboru. Stříkačka byla po okupaci v dobrém technickém stavu a ke stříkačce získal sbor auto Citroen.
1. dubna 1951 byly provedeny volby a za předsedu místní hasičské jednoty byl zvolen František Pitipáč, pokladníkem a matrikářem Prokop Bílek, ostatní funkce zůstaly beze změny. V roce 1952 byla opravena hasičská zbrojnice a byl ustanoven požární řád obce. V tomto roce sbor zasahoval při lesním požáru na Pískách. Od roku 1953 byla věnována větší pozornost prevenci. Byly prováděny protipožární prohlídky.
Na výroční schůzi konané dne 13. února 1954 byl zvolen předsedou místní jednotky Prokop Bílek, funkci pokladníka převzal Josef Černý ml., ostatní funkce zůstaly nezměněny. Do sboru jsou přijímáni noví členové: Václav Lang, Miloš Hána, Jan Steinbach, Bedřich Beroušek. 30. července 1954 odstupuje z funkce Jan Šťastný, který byl zvolen předsedou místního národního výboru. Za velitele byl zvolen Josef Svoboda, který funkci vykonával do 19. května 1956, kdy z důvodu nemoci odstoupil. Velitelem byl zvolen Josef Černý ml. V tomto roce byla zapojena do činnosti místní jednoty dvě družstva žáků a jedno družstvo dorostenek, jejichž vedoucím byl Jakub Jíša. Pod jeho vedením tato družstva zaznamenala mnoho úspěchů jak v okrskových, tak v okresních soutěžích. Za zmínku stojí okresní soutěž na Babyloně v roce 1958, kde byly děti odměněny zlatou plaketou, tři první místa na okrskové soutěži na Spálenci v roce 1959, dvě zlaté plakety na okresní soutěži v Pasečnici a páté místo v krajské soutěži v Plzni. Nelze opomenout, že 22 dětí složilo zkoušku a tím získalo odznak "mladý požárník".
18. prosince 1960 se konala výroční členská schůze spojená s oslavou 30-ti let trvání sboru. Byla provedena volba do nového výboru novým jednatelem byl Jan Šťastný, organizační záležitosti - Bohumil Tuswald, preventiva - Černý Míla, materiálně technický referent - Jan Vavřík, kulturní záležitosti - Steibach, hospodář - Bílek, řidič vozu - Jaroslav Gureň, strojník - Josef Svoboda, ostatní funkce zůstaly beze změn. V roce 1961 byla při výroční schůzi kladně hodnocena činnost mládeže v počtu třiceti dětí. V tomto roce je místní jednota odměněna čestným odznakem za zásluhy. V roce 1964 byla uskutečněna oslava 100. výročí požární ochrany, která se konala na Babyloně v rámci okresního výboru.
7. listopadu 1964 při výroční schůzi jsou konány volby, kde dochází ke změně velitele. Místo p. Černého byl zvolen Jaroslav Gureň, ostatní funkce se nezměnily.
Při výroční schůzi 1965 jsou konány volby, je zvolen nový velitel - Jíša Jakub a Gureň nově zastává funkci materiálně technického referenta.
V roce 1967 se konají volby a předsedou je zvolen Jakub Jíša, velitelem - Josef Černý, preventistou - Antonín Dufek, ostatní funkce beze změny. V roce 1970 dochází k malému zájmu o práci s mládeží a to se celkově odrazilo v jejich činnosti.
V roce 1971 je doplněn výbor za nemocného předsedu Jakuba Jíšu Malíkem, který je zvolen za předsedu. Rovněž dochází ke změně za zemřelého Steibacha nahradil František Suda. Dále z funkce velitele odstupuje Černý, kterého nahradil Dufek. V tomto roce sbor zasahoval při lesním podzemním požáru u Čertova kamene, který vznikl od jiskry lokomotivy. 28. dubna 1973 došlo k dalšímu lesnímu požáru u Nozarova mostu, který vznikl od jiskry lokomotivy. Při této lokalizaci zasahoval sbor Babylon, Č. Kubice a vojáci OPK. 15. září vznikl lesní požár u Černého rybníka v rozsahu 1 ha. Zasahoval sbor Babylon a Domažlice. Úkolem sboru z Babylonu bylo dodávat vodu do dvou cisteren. V roce 1975 byly během výroční schůze konány volby do nového výboru: předseda - Drozda Miroslav, velitel - Antonín Dufek, kulturním referent - František Suda, referent prevence - Josef Bahník, organizační záležitosti - František Vosecký, jednatel – Jaroslav Malík, hospodář - Jiří Duchek, referent mládeže – Václav Lang, materiálně technický referent - Jaroslav Gureň oferent CO - Jiřík Jaroslav.
V roce 1976 se sbor zúčastnil okrskové soutěže, která se konala na Babyloně, kde se umístil na prvním místě a postoupil do okresní soutěže, která se konala v Bukovci, kde obsadil osmé místo z dvaceti družstev. Mimo nácviky na soutěž se vyjelo k třinácti lesním požárům, které vznikly od jisker lokomotiv.
Při výroční schůzi konané 3 prosince 1977 jsou konány volby do nového výboru, kde dochází ke změně velitele sboru. Místo Dufka, který se odstěhoval byl zvolen za velitele Josef Bahník, za preventivu - Josef Stauber, za referenta mládeže - Karel Zrno a jednatelem Václav Lang. Po osmileté přestávce dne je panem Zrnem opět založeno družstvo mladých požárníků v počtu 11-ti členů, který tímto navázal na úspěchy mladých požárníků pod vedením Jakuba Jíši. Toto družstvo se každoročně účastnilo hry Plamen, kde se zpravidla umisťovalo na předních místech.
V roce 1979 devět členů získalo odznak vzorný požárník třetího stupně. Zároveň v tomto roce dochází ke změně v soutěžích, kde se přechází na požární sport.
V dubnu 1980 došlo k požáru v hotelu Čerchov. Lokalizaci požáru provedl DVPS Domažlice, Babylon, Česká Kubice, Spálenec a Folmava. Hasičský sbor Babylon provedl dopravu vody do CAS 25 v délce 280 m.
Při výroční schůzi v roce 1982 byl zvolen jednatelem Miroslav Zapletal, referentem CO Václav Lang a kulturním referentem Jiřík Jaroslav.
V roce 1983 odstupuje z funkce referenta mládeže pan Zrno a zároveň jeden člen získal odznak vzorný požárník I. stupně.
8. 12. 1984 se konala výroční schůze, paní Langová zvolena do funkce jednatele, referentem mládeže byl zvolen Jaroslav Gureň st. a referentem CO Václav Lang. Zároveň se v tomto roce uskutečnily zkoušky III. a II. st. vzorného požárníka. Odznak VP III. st. získalo deset členů a II. st. čtyři členové sboru. Pro nevyhovující technický stav byla zrušena PRAGA RN.
V roce 1986 odstoupil referent mládeže Jaroslav Gureň st. pro nezájem dětí.
V roce 1987 dochází ke změně výboru, kde p. Polák zastává funkci hospodáře, p. Jiřík místopředsedy a Duchek kulturního referenta.
V roce 1988 bylo přiděleno sboru požární vozidlo Škoda 1203. 

Hasičská zbrojnice Babylon
V roce 1990 při valné hromadě byl zvolen sedmi členný výbor ve složení: předseda – Václav Lang, velitel - Josef Bahník, hospodář - Karel Polák, jednatel – Miroslav Drozda, referent prevence - Josef Stauber, materiálně technický referent - Jaroslav Gureň ml., kronikářka - Zdeňka Stauberová, předseda revizní komise - Antonín Dufek, další členové Jaroslav Jiřík a Jaroslav Gureň st.
V roce 1991 odchází z výboru Václav Lang a Josef Stauber. Starostou byl zvolen Bahník, velitelem - Antonín Dufek a preventivou - Jaroslav Gureň st., předsedou revizní komise - Jiří Duchek a členem revizní komise - Miroslav Zapletal. V roce 1994 při výroční valné hromadě byl zvolen výbor v tomto složení: starosta – Josef Bahník, velitel – Jaroslav Gureň, zástupce velitele – Karel Izák, strojník – Pavel Mach, referent prevence – Tomáš Bahník, jednatel – Miroslav Drozda, materiálně technický referent – Gabriel Vondraš, předseda kontrolní a revizní komise – Karel Polák, další členové Jiří Duchek a Josef Stauber.
12. 1. 1996 došlo k požáru rodinného domu čp. 48., ve kterém hořelo podkroví. Lokalizaci provedl HZS Domažlice a SDH Babylon. Požár vznikl od narušeného komínového tělesa.
30. 3. 1996 se konala ustavující schůze okrsku č. 2. v Újezdě. Po dlouhé diskuzi jednotlivých zástupů SDH byl okrsek č. 2. ustanoven. Okrsek tvoří SDH Domažlice, Draženov, Luženice, Havlovice, Petrovice, Újezd, Babylon, Č. Kubice, Spálenec a Folmava. Při výroční valné hromadě v témže roce dochází k doplnění výboru o Jiříka, který byl zvolen náměstkem starosty a Dufka – materiálně technického referenta. Tomáš Bahník přechází na jednatele. Úsek prevence převzal starosta. 2. února došlo k požáru lokotraktoru 400m od železniční zastávky směrem na Domažlice. Požár lokalizoval HZS Domažlice. SDH Babylon byl ponechán v záloze. 1. října 1999 došlo k požáru prodejního stánku u Chrta. Lokalizaci požáru provedly HZS Domažlice, SDH Domažlice a SDH Babylon.
Při výroční valné hromadě 22. 1. 2000 byl zvolen nový výbor: starosta - Josef Bahník, náměstek starosty - Jiří Duchek, velitel - Jaroslav Gureň, strojník - Pavel Mach, referent prevence - Zbyněk Gureň, jednatel - Tomáš Bahník, hospodář - Miroslav Drozda, vedoucí mládeže - D. Kavalír, materiálně technický referent - A. Dufek, předseda KRR - Karel Polák, člen KRR - J. Beroušek a V. Lang, velitelem a preventistou OÚ byli schváleni obecním zastupitelstvem Jaroslav Gureň a Zbyněk Gureň.

Hasičská zbrojnice Babylon
Činnost


Oblast prevence byla v činnosti SDH řazena na první místo. V měsíci březnu se převážně prováděly požární kontroly a na podzim dohlídky v objektech, kde byly zjištěny požární závady. Požární kontroly se prováděly v obytných domácnostech, objektech sloužících k rekreačním účelům, chatách a drobných provozovnách. Počet závad se postupně snižoval. Mimo požárních kontrol se prováděly relace v rozhlase, prováděly se besedy s občany s praktickou ukázkou hašení malých požárů pomocí jednotlivých hasebních prostředků.
V oblasti represe si členové zásahové jednotky mohli v praxi vyzkoušet teorii, kterou získávali odbornou přípravou. Od roku 1975 se odborná příprava prováděla formou výcvikového roku. Koncem roku se vždy provádělo ověření znalostí formou testu. Prováděla se námětová cvičení, jak místní, tak v okrsku, kde se prováděla dálková doprava vody ze stoje do stroje na vyznačené objekty podle zpracovaného námětu. Od roku 1991 se odborná příprava zásahových jednotek provádí v souladu norem znalostí.
Další činností na tomto úseku jsou soutěže pořádané v rámci okrsku. Vítězné družstvo postupovalo do okresního kola. V letech 1985-90 soutěžilo též družstvo žen, které se na okresní soutěži ve Kdyni umístilo na třetím místě. Po novém uspořádání okrsku č. 2 se úroveň okrskových soutěží zlepšila.
20. 5. 2000 se sbor zúčastnil dálkové dopravy vody ze stroje do stroje z Domažlic (náměstí) do Furt in Wald. Po celkové přípravě lze tuto akci hodnotit jako velmi úspěšnou.
V oblasti kulturní činnosti každý rok sbor pořádal tradiční hasičský ples. V roce 1981 byla v sále taková zima, že se plesu přezdívalo „eskymácký,“ kapela musela hrát v kabátech a většina účastníků seděla v jídelně. Dále se organizovaly zájezdy pro členy i občany, vánoční turnaje ve stolním tenisu, turnaje v kuželkách a minigolfu, pochody rodičů s dětmi a závody na lyžích. Tradicí také byla pomoc při organizaci Dne dětí a Babylonského léta, chodilo se také přát jubilantům a hasičům k jejich kulatinám.

SDH Babylon