Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Kalendář akcí

Aktuální počasí

Počasí dnes:

24. 2. 2019

obl

Bude polojasno až oblačno, na východě až zataženo a slabé sněžení. Denní teploty 4 až 8°C, na východě kolem 0°C. Noční teploty -2 až -6°C.

Svátek

Svátek má Matěj

Obsah

                    Obec Babylon

 Babylon 27, 344 01 Domažlice
_________________________________________________________________________
Směrnice č. 1 /2016

Zveřejňování smluv na webových stránkách obce


 

Článek 1. 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Každá smlouva (smlouvou se rozumí i právní úkon nazvaný jako dohoda), uzavřená obcí Babylon jako smluvní stranou (účastníkem dohody), bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách obce Babylon, pokud tato směrnice nestanoví jinak.
 2. Každá smlouva se zveřejňuje vždy v plném rozsahu (celý obsah smlouvy), včetně příloh a dodatků, pokud tato směrnice nestanoví jinak.
 3. Zveřejněním smlouvy se rozumí zpřístupnění jejího obsahu neomezenému okruhu osob prostřednictvím internetu.
 4. Ve smlouvách se neuveřejňují informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím.
 5. Za zveřejnění smlouvy odpovídá starosta/ka.
   

 

Článek 2. 

SOUHLAS SMLUVNÍCH STRAN SE ZVEŘEJNĚNÍM

(zveřejňování smluv uzavřených po nabytí účinnosti této směrnice)

 1. Do návrhu textu každé smlouvy uzavírané mezi obcí Babylon a smluvním partnerem, který je právnickou osobou, vyjma smluv, které podle této směrnice nemohou být zveřejňovány, musí být navrženo smluvní ujednání následujícího znění: ,,Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla bez jakéhokoliv omezení, včetně všech případných osobních údajů ve smlouvě uvedených, zveřejněna na oficiálních webových stránkách obce Babylon a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.“
  • V případě, že smluvní partner – právnická osoba nebude souhlasit s vložením tohoto textu do smlouvy, bude smlouva zveřejněna příp. zpřístupněna výhradně za podmínek uvedených v článku 3. této směrnice.
 2. Do návrhu každé smlouvy uzavírané mezi obcí Babylon a smluvním partnerem, který je fyzickou osobou podnikající, přičemž smlouva se týká podnikatelské činnosti smluvního partnera, vyjma smluv, které podle této směrnice nemohou být zveřejňovány, musí být navrženo ujednání tohoto znění: ,,Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla bez jakéhokoliv omezení, včetně všech případných osobních údajů ve smlouvě uvedených, zveřejněna na oficiálních webových stránkách obce Babylon a to včetně případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.“

 

 • V případě, že smluvní partner – fyzická osoba podnikající nebude souhlasit s vložením tohoto textu do smlouvy, bude smlouva zveřejněna příp. zpřístupněna výhradně za podmínek uvedených v článku 3. této směrnice.
 1. Do návrhu textu každé smlouvy uzavírané mezi obcí Babylon a smluvním partnerem, který je fyzickou osobou (smlouva se netýká podnikatelské činnosti smluvního partnera), vyjma smluv, které podle této směrnice nemohou být zveřejňovány, musí být navrženo ujednání tohoto znění: ,,Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla bez časového omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách obce Babylon a to včetně všech případných příloh a dodatků, po znečitelnění osobních údajů umožňující jednoznačnou identifikaci smluvních stran.“
  • Pokud smluvní partner nebude souhlasit s vložením tohoto ujednání do textu smlouvy, bude smlouva zveřejněna výhradně za podmínek uvedených v článku 3 této směrnice.

 

Článek 3. 

ZVLÁŠTNÍ PŘÍPADY ZPŘÍSTUPNĚNÍ SMLUV

(včetně zveřejňování, případně zpřístupnění smluv uzavřených před nabytím účinnosti této směrnice)

 1. Smlouvy uzavřené přede dnem nabytí účinnosti této směrnice, nejdéle však 1 rok zpětně, se zpřístupní pouze v případě, že byl vyžádán písemný souhlas smluvního partnera se zveřejněním smlouvy, a to formou dodatečného prohlášení obsahující text uvedený v článku 2 (podle charakteru a vůle smluvního partnera). Pokud nebude takový souhlas získán, nebude smlouva zveřejněna, bude zpřístupněna za podmínek vyplívajících ze zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění.
 2. Smlouvy, uzavřené po dni nabytí účinnosti této směrnice, u nichž nebyl smluvním partnerem udělen výše uvedený souhlas s jejich zveřejněním, nebudou zveřejněny, budou zpřístupněny za podmínek vyplívajících ze zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění.

 

 

Článek 4. 

NEZVEŘEJŇOVANÉ SMLOUVY

 1. Zveřejněny nemohou být:
  1. Smlouvy uzavírané podle zákoníku práce, zejména, pracovní smlouvy dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti, kolektivní smlouvy, dohody o práci přesčas, dohody o pracovní pohotovosti, kvalifikační dohody (dohody o prohlubování a zvyšování kvalifikace zaměstnanců),
  2. Smlouvy, u nichž smluvní partner důvodně a prokazatelně chrání obchodní tajemství ve smyslu
   § 17 obchodního zákoníku či bankovního tajemství,
  3. Smlouvy, u nichž smluvní partner důvodně a prokazatelně chrání autorská práva ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským
   a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
  4. Smlouvy, ve kterých jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud dle této směrnice nesdělila, že
   s poskytnutím informace souhlasí,
  5. Poskytování sociálních služeb opatrovnictví,
  6. Dohody o rekvalifikaci ve smyslu § 109 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti a smlouvy o sociálních službách ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách,
  7. Technické předlohy, návody, výkresy, projektová dokumentace, modely, způsob výpočtu jednotkových cen, vzory a výpočty,
 2. Zveřejnění nepodléhají smlouvy uzavřené obcí Babylon přede dnem nabytí účinnosti této směrnice, které ke dni nabytí účinnosti směrnice již nebyly aktivní, tzn., že buď došlo ke splnění předmětu smlouvy (předání plnění, převodu vlastnického práva, zaplacení kupní ceny či ceny za provedení díla), anebo bylo trvání smlouvy (např. nájemní, o poskytování služeb apod.) nejpozději k tomuto dni ukončeno.

 

Článek 5. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Touto směrnicí jsou povinni se řídit všichni zaměstnanci obce Babylon.
 2. Za dodržování ustanovení odpovídá starosta/ka. V případě pochyb či nejasností je povinen tyto konzultovat s právníkem.
 3. Smlouvy na dobu určitou budou uveřejněny po celou dobu jejich platnosti.
 4. Ostatní smlouvy na dobu neurčitou, nebo smlouvy bez určení doby trvání (kupní smlouvy, smlouvy o dílo atd.) budou uveřejněny po dobu 5 let ode dne uzavření smlouvy.
 5. Tuto směrnici schválilo Zastupitelstvo obce Babylon dne 19.7.2016 č. usnesení 8/2016
 6. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 19.7.2016