Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

aplikace V obraze

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Užitečné odkazy

1246

Obsah

SVOZ OBJEMNÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU 

Svoz objemného a nebezpečného odpadu v obci Babylon se uskuteční 13.-15. 11. 2020. 
Kontejner bude jako vždy přistaven ve dvoře za budovou obecního úřadu.

 

Kam s odpadem?

Každý by se měl snažit minimalizovat vznik odpadů. Odpady by pak měly být roztříděny za účelem recyklace a jiného druhotného využití. Pouze dále nevyužitelný odpad je nutné zneškodnit (často skládkováním).

Množství odpadů vyvezených z naší obce neustále stoupá a stoupá také cena za likvidaci netříděného odpadu. Naopak za tříděný odpad obdrží obec finanční příspěvek (i když výdaje převažují).

Čím důslednější je třídění, tím méně nádob na směsný odpad. Je to úspora jak pro občana, tak pro obec a životní prostředí.

 

Fyzické osoby (občané) jsou povinny odkládat komunální odpad na místech k tomu určených v souladu s obecně závaznou vyhláškou (OZV č. 2/2019, O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Babylon), komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování podle systému stanoveného obcí, pokud odpad samy nevyužijí v souladu se zákonem o odpadech a zvláštními právními předpisy (např. zákon č. 309/1991 Sb., zákon č. 389/1991 Sb.).

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je stanoven Obecně závaznou vyhláškou obce Babylon č. 4/2019. Sazba poplatku je stanovena z pevné částky na poplatníka a rok a z částky stanovené na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

 

Naše obec je zapojena do systému EKO-KOM, a to na základě Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů (dále jen „Smlouva“).

Na základě této smlouvy obec získává nárok na odměnu za zajišťování zpětného odběru a následného využití odpadů z obalů.

Odměna se vypočítává na základě pravidelného čtvrtletního hlášení o množství druhů a způsobech nakládání s využitelnými složkami komunálních odpadů. Výše odměny je závislá zejména na množství vytříděných odpadů, její výše roste spolu s účinností systému sběru. Odměna pomáhá snižovat náklady spojené s provozem systému sběru využitelných složek komunálních odpadů.

 

Směsný odpad z domácností

Běžný odpad z domácností se ukládá do popelnic, které se vyváží jednou týdně, v období duben - říjen jednou za 14 dní každý sudý týden.

 

Tříděný odpad

Třídění odpadu je nejen povinností vyplývající ze zákona o odpadech, ale zejména spočívá v nastavených osobních hodnotách každého jednoho z nás, v naší ekologické výchově a odpovědnosti k životnímu prostředí, ve kterém žijeme. Sazba místního poplatku zohledňuje míru třídění, a to tak, že pokud se bude třídit, náklady na sběr a svoz netříděného odpadu klesnou a tudíž klesne i celková sazba poplatku.

V obci Babylon jsou celoročně přístupná tato sběrná místa pro tříděný odpad:

 • na pozemku č. st. 26 ve dvoře vedle budovy OÚ jsou nádoby na papír, plasty, sklo, jedlé oleje a tuky a textilní materiály
 • na pozemku č. 118/8 u bytovek jsou nádoby na papír, plasty a sklo
 • na pozemku č. 84/26 na konci hráze směrem k Pasečnici jsou nádoby na papír, plasty a sklo

 

Sběrné místo obsahuje kontejnery na:

 • papír (papírové krabice a nápojové kartony před vhozením do kontejneru sešlápněte)
 • barevné sklo
 • bílé sklo
 • plasty (plastové láhve před vhozením do kontejneru sešlápněte)

Pokud se papírové krabice, nápojové kartony a plastové láhve před vhozením do příslušného kontejneru sešlápnou, vejde se jich tam mnohem více a svoz odpadu se nebude zbytečně prodražovat.

 

Plasty - žluté kontejnery

Patří sem: folie, plastové tašky a pytle, plastové přepravky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů.
Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech.

Nepatří sem: linoleum, bakelit, PVC, mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky

Označení plastových obalů dle materiálového složení: 
1 – PET polyetylentereftalát, 2 – PE-HD vysokohustotní polyetylen, 4 – PE-LD nízkohustotní polyetylen, 5 – PP polypropylen, 6 – PS polystyren

 

Sklo - zelené kontejnery

Patří: bílé a barevné sklo (obalové láhve), tabulové sklo z oken a dveří, sklenice od kečupů, zavařenin

Nepatří sem: drátosklo, televizní obrazovky, monitory, plexisklo, keramika, porcelán, autosklo, zrcadla

Označení skleněných obalů dle materiálového složení: 
70 – GL bílé sklo, 71 – GL zelené sklo, 72 – GL hnědé sklo

 
Papír - modré kontejnery 

Patří sem: noviny a časopisy, lepenka, krabice a kartony, školní sešity, balicí papír, knihy, prospekty, katalogy. Obálky s fóliovými okýnky sem můžete také vhazovat, zpracovatelé si s tím umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku! Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Ty se během zpracování samy oddělí.

Nepatří sem: obaly z másla a dalších tuků, celofán, znečištěné a mastné obaly, uhlový (kopírovací) papír, obaly od mléka apod. (vícevrstvý karton tetrapak)

Označení papírových obalů dle materiálového složení:
20 – PAP vlnitá lepenka - papír, 21 – PAP hladká lepenka - papír, 22 – PAP papír

 

Drobná elektrozařízení

Veškerá drobná elektrozařízení z kanceláře i z domácnosti (mimo zářivek), např. nefunkční kalkulačky, telefony, drobné počítačové vybavení, walkmany, MP3 přehrávače, malé baterie, malé monočlánky a další drobné elektrické předměty lze ukládat v průběhu celého roku do boxu na chodbě OÚ, č.p. 27.
Malé baterie a monočlánky se odkládají do boxu umístěného nad vhozovým otvorem.

 

Ostatní elektrozařízení

Televizory, rádia, ledničky, mrazničky, PC, rychlovarné konvice, pračky, vysavače, fény a jiná elektrozařízení z domácnosti lze odevzdat v termínu sběru objemného a nebezpečného odpadu na sběrném místě za obecním úřadem.

 

Objemný odpad

 • starý nábytek, koberce, linoleum, umyvadla, toalety, kuchyňské linky
 • silon, koženka, kožešiny, kabáty, peřiny
 • boty
 • velké plastové hračky, plastové kbelíky (kýble) a dětské vaničky
 • nafukovací bazény
 • pláště od kol, ...

Jde o odpad, který nelze ukládat či nepatří do popelnic. Lze odevzdat dvakrát ročně v termínu sběru objemného a nebezpečného odpadu na sběrném místě za obecním úřadem.

 

Nebezpečný odpad

 • desinfekční prostředky, kosmetické přípravky, obaly od sprejů
 • absorpční činidla, filtry nasycené olejem, mastné hadry (od oleje)
 • oleje, mazací tuky
 • staré nátěrové hmoty, ředidla, mořidla, rozpouštědla, klížidla a lepidla
 • kyseliny a hydroxidy
 • detergenty, odmašťovací přípravky
 • staré léky (lze odevzdat kdykoli v jakékoli lékárně)
 • postřiky (pesticidy, fungicidy, herbicidy, insekticidy na hubení škůdců) 

Jde o odpad, který nelze ukládat či nepatří do popelnic. Lze odevzdat dvakrát ročně v termínu sběru objemného a nebezpečného odpadu na sběrném místě za obecním úřadem.

 

Starý či nepotřebný textil 

Bytový textil, šatstvo, obuv a hračky, které mohou ještě pomoci druhým, lze vkládat v průběhu celého roku čisté a zabalené do kontejneru na textil umístěného vedle OÚ.

 

Odpad ze zahrádek a z veřejné zeleně

Biologický odpad rostinného původu lze umístit do velokoobjemového kontejneru na bioodpad, umístěného za budovou hasičské zbrojnice. Ořezané větve odvezte, prosím, do konce května do "lomečku" u bývalého hotelu Belveder, kde budou seštěpkovány.

Biodpad: tráva, drny, listí, piliny, zbytky rostlin, kořeny a listy zeleniny, květiny, shrabky ze záhonů a trávníků, zemina z květináče, odpad z řezu keřů i stromů (nastříhané či štěpkované), zbytky ze zeleniny, ovoce, odpad z kuchyně rostlinného původu, spadané ovoce (prokládat trávou a řezem z keřů), pytlíky od čaje, kávová sedlina, skořápky z vajec, jen omezeně zbytky jídel (nikdy tekuté)

Nepatří sem: tekuté zbytky jídel, oleje, odpad z kuchyně živočišného původu, maso, kosti, uhynulá zvířata, silnější větve a dřevní odpad, biologicky nerozložitelné a jiné odpady

 

ekokom

kovy