Obsah

Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce dne 9.4. 2018 

Přítomni: Pavel Bambásek, Simona Schlägelová, Ing. Milan Veber, Karel Polák, Lucie Bradová, Jiří Konop, Jiří Pejsar

Omluven:

Ověřovatelé: K. Polák, J. Pejsar

Hosté: T. Svačina, M. Hrdlička,A. Krejčířová

Program:

 1. Zahájení, kontrola usnesení, určení ověřovatelů
 2. Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Babylon
 3. Smlouva o zajištění veřejného osvětlení a smlouva o zřízení předkupního práva s ČEZ Energ. Služby
 4. Smlouva o nájmu nemovitých věcí s ÚZSVM ČR – pozemky v areálu Autokempu, výzva k úhradě za bezesmluvní užívání těchto pozemků
 5. Rozpočtové opatření č. 1
 6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Babylon za rok 2017
 7. Účetní závěrka MŠ za rok 2017 a převedení hospodářského výsledku do rezervního fondu
 8. Převedení pozemků Státního pozemkového úřadu na území obce Babylon do majetku obce Babylon
 9. Vyhláška o nočním klidu v obci Babylon
 10. Podání žádosti do dotačního titulu Plzeňského kraje Odstraňování havarijních stavů 2018 na rekonstrukci čerpacích stanic v obci
 11.  Výzva zastupitelům obcí a měst za spravedlivé odměny členům volebních komisí
 12.  Různé

   

Ad 1) Starostka přivítala přítomné. Navrhla rozšíření programu o bod 13) žádost A. Krejčířové o uhrazení nájemného za restauraci Sauna Babylon ve splátkách. Místostarosta požádal o projednání v bodě Různé - pověření kontrolního a finančního výboru. Program byl i se změnami jednomyslně schválen. Ověřovateli byli jednomyslně schváleni p. Pejsar a p. Polák.

Kontrola usnesení:

ZO pověřuje starostku:

      –   podpisem:

Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést stavbu č. IV-12-0012988 – smlouva uzavřena

Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu č. IP-12-0005428/VB1 – smlouva uzavřena

Dodatku smlouvy na odvoz tuhého komunálního odpadu s Obcí Česká Kubice – smlouva uzavřena

Nadále trvají úkoly:

 • Pověření předsedkyně kontrolního výboru kontrolou smluvních vztahů a odvodu poplatků u podnikatelských subjektů v obci za likvidaci komunálního a tříděného odpadu - kontrolní výbor vyhotovil zprávu, která bude zaslána zastupitelstvu obce a na dalším ZO projednána

 

Ad 2) Mateřská škola Babylon požádala o příspěvek na koupi koberce do nově vybavené třídy pro 2leté děti. Žádost byla projednána a jednomyslně schváleno přidělení dotace a starostka byla pověřena podpisem smlouvy. Dne 20. 2. 2018 byla doručena každoroční žádost o poskytnutí příspěvku ve výši 20460 Kč na dopravní obslužnost. Zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo poskytnutí této dotace a pověřilo starostku podpisem smlouvy. K žádostem schváleným dne 6.11.2017, usnesením č. 11/2017 byly vyhotoveny smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu obce. Tyto smlouvy byly jednomyslně schváleny a starostka pověřena jejich podpisem.

Ad 3) Smlouva o zajištění veřejného osvětlení a smlouva o zřízení předkupního práva s ČEZ Energ. služby byly jednomyslně schváleny a starostka pověřena jejich podpisem.

Ad 4) Smlouva o pronájmu pozemků ve vlastnictví státu v areálu Autokempu Babylon, s.r.o. s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových byla jednomyslně schválena a starostka pověřena jejím podpisem. Starostka seznámila zastupitele s výzvou k úhradě dlužného nájemného za roky 1995-2016 za pozemky pod některými chatami v Autokempu Babylon ve výši 130 599,-.

Ad 5) Rozpočtové opatření č. 1 bylo po doporučení finančního výboru jednomyslně schváleno.

Ad 6) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Babylon za rok 2017 zastupitelé řádně projednali a vzali na vědomí.

Ad 7) Účetní závěrka MŠ Babylon za rok 2017 a převedení hospodářského výsledku 7,91 Kč do rezervního fondu byly na doporučení finančního výboru jednomyslně schváleny.

Ad 8) Aby mohly být poz. č.49/16,110/3,110/4,137/4,138/1,180/7 a 180/8 bezúplatně převedeny od Státního pozemkového úřadu do majetku obce, schvaluje ZO jednomyslně převzetí závazků k pozemku p.č. 137/4 v k. ú. Babylon dle GP č. 525-63/2016.

Ad 9) Zastupitelstvo obce Babylon jednomyslně schvaluje návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2018 o nočním klidu. Tento návrh je shodný s vyhl. č. 1/2017 a změna bude pouze v čl. 3 odst. 1 písm. c)  „ …..v době konání tradiční slavnosti Léto Babylon konané první víkend letních prázdnin ze soboty na neděli …..“ Nyní bude návrh OZV 1/2018 na 15 dní zveřejněn na úřední desce obce Babylon a následně předložen zastupitelstvu ke schválení.

Ad 10) ZO jednomyslně schvaluje podání žádosti do dotačního titulu Plzeňského kraje – Havarijní stavy na akci „Rekonstrukce čerpacích stanic“ na kanalizačním řadu v obci Babylon.

Ad 11) Na základě obdržené petiční výzvy za rovnocenné odměňování volebních komisí při 2 kolových prezidentských volbách, schválilo ZO částečnou kompenzaci nevyrovnaných odměn. Z původních 200 Kč každému členovi OVK, které obdrželi od státu za účast v 2. kole prezidentských voleb, schválilo zastupitelstvo odměnu 1000 Kč z rozpočtu obce každému členovi, místopředsedovi, předsedovi a zapisovatelce OVK za účast v 2. kol prez. voleb 2018. Odměna jim bude vyplacena ve mzdách za duben 2018.

Ad 12) Na základě podnětu místostarosty Bambáska zastupitelstvo obce schvaluje pověření finančního výboru revizí závazků a pohledávek mezi Obcí Babylon a Autokempem Babylon, s.r.o. Nadále pověřuje kontrolní výbor prověřením výstavby a financování kanalizační stoky D II.

Ad 13) Zastupitelé projednali žádost A. Krejčířové na úhradu nájemného za provoz restaurace Sauna ve stejném scénáři jako v loňském roce a to ve 4 měsíčních splátkách ve výši 5000,-, přičemž poslední bude uhrazena do 20.7.2018. Žádost byla jednomyslně schválena.

Započato: 18:30 hod

Skončeno: 19:50 hod

Zapsala: Švehlová

 

 

Ověřili: …………………………….                                      ………………………………..

                  Karel Polák                                                    Jiří Pejsar

Ověřovatelé svým podpisem stvrzují smazání zvukového záznamu pořízeného při zasedání

Usnesení č. 3/2018

z jednání zastupitelstva obce 9. 4. 2018

Zastupitelstvo obce:

Schvaluje:

 • Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 5000 Kč pro MŠ Babylon na vybavení nové třídy
 • Smlouvu o poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji na dopravní obslužnost ve výši 20 460 Kč
 • Smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory, na základě schválení příspěvků ze dne 6. 11. 2017
 • Smlouvu o zajištění veřejného osvětlení s ČEZ Energetické služby
 • Smlouvu o zřízení předkupního práva s ČEZ Energetické služby
 • Smlouvu o nájmu nemovitých věcí s Českou republikou prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ohledně pozemků v areálu Autokempu Babylon, s.r.o.
 • Rozpočtové opatření č. 1
 • Účetní závěrku MŠ Babylon za rok 2017 a převedení hospodářského výsledku 7,91 Kč do rezervního fondu
 • Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2018 – o nočním klidu
 • Převzetí veškerých práv a závazků k pozemku p.č. 137/1v k. ú. Babylon (část 137/4 dle GP č. 525-63/2016) od Státního pozemkového úřadu
 • Podání žádosti do dotačního titulu Plzeňského kraje – Havarijní stavy na akci „Rekonstrukce čerpacích stanic“
 • Odměnu ve výši 1000 Kč z rozpočtu obce po každého člena, místopředsedu, předsedu a zapisovatelku okrskové volební komise Babylon jako příspěvek k odměně za druhé kolo volby prezidenta ČR 2018
 • Žádost paní Krejčířové a splacení nájemného 2018 za provoz restaurace Sauna ve čtyřech měsíčních splátkách, poslední se splatností k 20. 7. 2018 

  Zamítá:

   

  Bere na vědomí:

 • Zaplacení dlužného nájemného České republice za využívání pozemků pod chatami v Autokempu Babylon, s.r.o. v letech 1995 – 2016 ve výši 130 599,-
 • Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Babylon za rok 2017 

  Pověřuje:

        Předsedu finančního výboru

        –   revizí závazků a pohledávek mezi Obcí Babylon a společností Autokemp Babylon

       Předsedu kontrolního výboru

 • Prověřením výstavby a financování kanalizační stoky D II v obci Babylon

  Starostku podpisem:

 • Smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 5000 Kč pro MŠ Babylon vybavení nové třídy
 • Smlouvy o poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji na dopravní obslužnost ve výši 20 460 Kč
 • Smluv o poskytnutí veřejné finanční podpory, na základě schválení příspěvků ze dne 6. 11. 2017
 • Smlouvy o zajištění veřejného osvětlení s ČEZ Energetické služby
 • Smlouvy o zřízení předkupního práva s ČEZ Energetické služby
 • Smlouvy o nájmu nemovitých věcí s Českou republikou prostřednictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ohledně pozemků v areálu Autokempu Babylon, s.r.o.

   

  Nadále trvají úkoly:

 • Pověření předsedkyně kontrolního výboru kontrolou smluvních vztahů a odvodu poplatků u podnikatelských subjektů v obci za likvidaci komunálního a tříděného odpadu

 

                      ………………………                                …..………………………….

                       Pavel Bambásek                               Simona Schlägelová

                     místostarosta obce                                 starostka obce