Obsah

Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce dne 8. 1. 2018 

Přítomni: Pavel Bambásek, Simona Schlägelová, Jiří Pejsar, Karel Polák, Lucie Bradová

Omluven: Vladimír Beránek, Ing. Veber

Ověřovatelé: P. Bambásek, L. Bradová

Hosté:

Program:

 1. Zahájení, kontrola usnesení, určení ověřovatelů
 2. Smlouva o rozšíření služby veřejného osvětlení č. 17410289
 3. Směrnice č. 1/2018 o zřizování věcných břemen na nemovitých věcech ve vlastnictví obce
 4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu č. IP-12-0005428/VB1
 5. Návrh rozpočtu pro rok 2018 a Návrh Střednědobého výhledu na roky 2019-2020 Svazku Domažlicko
 6. Vstup do Sdružení místních samospráv ČR
 7. Plán roční inventarizace pro rok 2018
 8. Volba nového jednatele společnosti Autokemp Babylon, s.r.o.
 9. Různé

Ad 1) Starostka přivítala přítomné. Do programu navrhla zařadit k tomuto dni přijatou rezignaci Vladimíra Beránka na pozici zastupitele obce. Místostarosta požádal o rozšíření programu o bod 10) Pomoc obce místním seniorům při svozu bio a velkoobjemového odpadu. Program byl i se změnami jednomyslně schválen. Ověřovateli byli jednomyslně schváleni pí. Bradová a p. Bambásek.

Ad 2) Smlouva o rozšíření služby veřejného osvětlení č. 17410289 se společností ČEZ Energetické služby s.r.o. na lokalitu Za poštou byla jednomyslně schválena a starostka pověřena jejím podpisem.

Ad 3) Směrnice č. 1/2018 o zřizování věcných břemen na nemovitých věcech ve vlastnictví obce byla jednomyslně schválena.

Ad 4) Z důvodu vysokých finančních nákladů při výměně baterie v měřiči rychlosti u hájenky (č.p. 34 – výjezd z obce směr Folmava), požádala obec společnost ČEZ o připojení do el. sítě. Po připomínce zastupitelky Bradové, že ještě před schválením smlouvy musí být uveřejněn „záměr“, nebyla schvalována smlouva, ale pouze Záměr na právo provést stavbu č. IP-12-0005428/VB1 na p. č. 120/1 v k. ú. Babylon. Smlouva byla odložena do příštího zasedání ZO.

Ad 5) Z důvodu členství v DSO Domažlicko, má obec Babylon povinnost zveřejnit a projednat Návrh rozpočtu svazku pro rok 2018 a Návrh Střednědobého výhledu na roky 2019-2020. Oba dokumenty byly řádně zveřejněny a projednány. Zastupitelstvo obce Babylon jednomyslně schválilo Návrh rozpočtu svazku pro rok 2018 a Návrh Střednědobého výhledu na roky 2019-2020.

Ad 6) Starostka obce přednesla zastupitelům výhody členství ve Sdružení místních samospráv ČR, jako jsou např. bezplatná školení a právní poradna nebo příznivá cena při zajišťování „pověřence“ a jiných povinností s nově zaváděným GDPR (ochrana osobních údajů). Zastupitelé vstup do SMS ČR jednomyslně schválili.

Ad 7) Plán roční inventarizace obce Babylon pro rok 2018 byl jednomyslně schválen.

Ad 8) Z důvodu rezignace paní Bradové z pozice jednatelky Autokempu Babylon, jednali zastupitelé o novém jednateli společnosti. Místostarosta navrhl starostku obce – paní Simonu Schlägelovou. Hlasování o jejím zvolení: pro – Pejsar, Bambásek, Bradová, Schlägelová, proti – 0, zdržel se – Polák.

Ad 9) Starostka seznámila přítomné s rezignací zastupitele Vladimíra Beránka na pozici zastupitele obce, která byla v tento den přijata Obecním úřadem Babylon. Zastupitelé tuto skutečnost vzali na vědomí.

Pan Polák navrhl, aby dárkové balíčky pro jubilanty v obci byly od letošního roku v hodnotě 500,- Kč, místo dosavadních 300 Kč. Zastupitelé toto navýšení jednomyslně schválili.

Ad 10) Místostarosta navrhuje bezplatnou pomoc místním seniorům při svozu bioodpadu a velkoobjemového a nebezpečného odpadu prostřednictvím zaměstnance obce a dostupné obecní techniky. Návrh byl jednomyslně schválen.

Započato: 18:30 hod

Skončeno: 19:30 hod

Zapsala: Švehlová

Ověřili: …………………………….                                      ………………………………..

               Pavel Bambásek                                             Lucie Bradová

Ověřovatelé svým podpisem stvrzují smazání zvukového záznamu pořízeného při zasedání.

Usnesení č. 1/2018

z jednání zastupitelstva obce 8. 1. 2018

Zastupitelstvo obce:

Schvaluje:

 • Smlouvu o rozšíření služby veřejného osvětlení č. 17410289 se společností ČEZ Energetické služby s.r.o. na lokalitu Za poštou
 • Směrnici č. 1/2018 o zřizování věcných břemen na nemovitých věcech ve vlastnictví obce
 • Záměr na právo provést stavbu č. IP-12-0005428/VB1 na p. č. 120/1 v k. ú. Babylon
 • Návrh rozpočtu DSO Domažlicko pro rok 2018 a Návrh Střednědobého výhledu DSO Domažlicko na roky 2019-2020
 • Vstup obce do Sdružení místních samospráv ČR
 • Plán roční inventarizace obce Babylon pro rok 2018
 • Novou jednatelkou společnosti Autokemp Babylon s.r.o. paní Simonu Schlägelovou
 • Bezplatnou pomoc místním seniorům při svozu bioodpadu a velkoobjemového a nebezpečného odpadu prostřednictvím zaměstnance obce a dostupné obecní techniky
 • Zvýšení hodnoty dárkových balíčků pro jubilanty obce na 500 Kč

   

 • Zamítá:

   

  Bere na vědomí:

 • Rezignaci Vladimíra Beránka na pozici zastupitele obce

   

  Pověřuje:

        Starostku:

        –   podpisem Smlouvy o rozšíření služby veřejného osvětlení č. 17410289 se společností ČEZ   Energetické služby s.r.o. na lokalitu Za poštou

  Nadále trvají úkoly:

 • Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu č. IP-12-0005428/VB1
 • Pověření předsedkyně kontrolního výboru kontrolou smluvních vztahů a odvodu poplatků u podnikatelských subjektů v obci za likvidaci komunálního a tříděného odpadu
 • Uzavření smluvního vztahu s ÚZSVM o využívání pozemků v areálu ATC Babylon

 

                  ………………………                                …..………………………….

                Pavel Bambásek                                Simona Schlägelová

                místostarosta obce                                starostka obce