Obsah

Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce dne 5. 2. 2018 

Přítomni: Pavel Bambásek, Simona Schlägelová, Ing. Milan Veber, Karel Polák, Lucie Bradová, Jiří Konop

Omluven: Jiří Pejsar

Ověřovatelé: J. Konop, Ing. Veber

Hosté: T. Svačina, M. Hrdlička, J. Švehla

Program:

 1. Zahájení, kontrola usnesení, určení ověřovatelů
 2. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést stavbu č. IV-12-0012988
 3. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu č. IP-12-0005428/VB1
 4. Kanalizační přípojky k chatám Za poštou
 5. Dodatek ke smlouvě na odvoz tuhého komunálního odpadu
 6. Žádost o dotační prostředky z programů Plzeňského kraje
 7. Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
 8. Pronájem pozemků v areálu autokempu od ÚZSVM
 9. Různé

 

Ad 1) Starostka přivítala přítomné. Navrhla rozšíření programu o slib náhradníka strany Ano 2011 Jiřího Konopa, který do pozice zastupitele nastupuje po rezignaci V. Beránka a následné rezignaci náhradníka Vladimíra Kortuse. Dále navrhla rozšíření o bod Inventarizace a vyřazení nepotřebného majetku obce. Do bodu Různé navrhla zařadit informaci o stavu Autokempu Babylon po proběhlém místním šetření a na žádost hosta p. Svačiny byl zařazen dotaz na stanovisko obecního úřadu k pokáceným stromům u shořelého hotelu Belveder. Program byl i se změnami jednomyslně schválen. Ověřovateli byli jednomyslně schváleni p. Konop a Ing. Veber.

Jiří Konop svým podpisem složil slib zastupitele. Od dnešního data mu bude vyplácena i příslušná odměna zastupitele obce. Rezignovaný náhradník Vladimír Kortus se za dočasné období mezi jeho automatickým nastoupením do pozice zastupitele a následnou rezignací vzdal odměny za toto období.

 

Kontrola usnesení:

ZO pověřuje starostku:

      –   podpisem Smlouvy o rozšíření služby veřejného osvětlení č. 17410289 se společností ČEZ   Energetické služby s.r.o. na lokalitu Za poštousmlouva uzavřena

Nadále trvají úkoly:

 • Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu č. IP-12-0005428/VB1 – zařazeno do programu
 • Pověření předsedkyně kontrolního výboru kontrolou smluvních vztahů a odvodu poplatků u podnikatelských subjektů v obci za likvidaci komunálního a tříděného odpadu – probíhá zjišťování
 • Uzavření smluvního vztahu s ÚZSVM o využívání pozemků v areálu ATC Babylon – proběhne pro výsledcích auditu společnosti

 

Ad 2) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést stavbu č. IV-12-0012988 (připojení el. vedení k novostavbě rodinného domu Za poštou) byla jednomyslně schválena a starostka pověřena jejím podpisem.

Ad 3) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu č. IP-12-0005428/VB1 byla na dnešní jednání odložena z předchozího zasedání kvůli nutnosti vyvěšení „záměru o zřízení věcného břemene“. Stanovisko Ministerstva vnitra tlumočené zastupitelkou Bradovou bylo vyvráceno právní zástupkyní obce, kterou v dané záležitosti kontaktovala paní starostka. Na základě jejího právního výkladu byla smlouva předložena zastupitelům a jednomyslně schválena. Starostka byla pověřena jejím podpisem.

Ad 4) Některé objekty v části Za poštou stále nejsou napojeny na kanalizační řad. Na jaře letošního roku bude realizována stavba nové cesty s asfaltovým povrchem v této lokalitě. Aby nemuselo dojít k jejímu narušení z důvodu připojování některého z objektů, navrhuje Ing. Veber na pozemcích obce přípravu na přípojky zhotovit na náklady obce. Až bude chtít některý z chatařů svůj objekt napojit na kanalizaci, budou mu vyúčtovány náklady, které měla obec s vybudováním těchto přípojek. Zastupitelé tento záměr jednomyslně schválili.

Ad 5) Dodatek smlouvy na odvoz tuhého komunálního odpadu s Obcí Česká Kubice, ošetřující zvýšení ceny za tuto službu, byl jednomyslně schválen a starostka pověřena jeho podpisem.

Ad 6) Na základě vypsaných výzev lze u Plzeňského kraje žádat o dotaci na opravu místních komunikací a na zdravotní prořez stromové aleje na hrázi. Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje podání žádostí o dotační prostředky z programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2018 - Projekty obcí a Ochrana přírody 2018 Plzeňského kraje.

Ad 7) Zastupitelé projednali žádost Spolku Lungta o připojení ke kampani „Vlajka pro Tibet“. Hlasování: pro – Bambásek, proti – Schlägelová, Veber, Bradová, Konop, Polák, zdržel se -0.

Ad 8) Některé pozemky v areálu Autokempu Babylon patří státu. Prostřednictvím ÚZSVM stát jedná s obcí Babylon o jejich využití a pronájmu. Místostarosta navrhuje, aby všechny tyto pozemky pronajalaobec, neboť nad nimi bude mít „dohled“ a zamezí tím nevhodnému využití. Zastupitelé jednomyslně schválili zájem o nájemní vztah mezi ÚZSVM a obcí na zastavěné pozemky i ostatní plochy v areálu ATC.

Ad 10) Na základě Plánu roční inventarizace pro rok 2017 byla řádně provedena inventura majetku a závazků obce Babylon. Dle inventurních zjištění byl předložen zastupitelům soupis nepotřebného majetku k vyřazení. Zastupitelé jednomyslně schválili inventarizaci roku 2017 a vyřazení nepotřebného majetku.

Různé – Starostka informovala o zjištěních v autokempu. Chaty jsou nezazimované a důsledkem toho některý majetek poničen.

Zastupitel K. Polák se dotazoval starostky na žádost o provedení kontroly odpadních vod v lokalitě „U Čertova kamene“, která byla podávána na MěÚ Domažlice, odbor život. prostř. již před víc než rokem. Obec dosud neobdržela žádnou konkrétní zprávu o proběhlém šetření. Starostka tuto záležitost prověří a na příštím zasedání bude ZO informovat.

Host Tomáš Svačina se dotazoval, zda bylo vydáno rozhodnutí o povolení k pokácení vzrostlých borovic vedle bývalého hotelu Belveder. Starostka informovala, že nikoliv a zavázala se celou situaci prošetřit.

Započato: 18:30 hod

Skončeno: 19:50 hod

Zapsala: Švehlová

 

Ověřili: …………………………….                                      ………………………………..

             Ing. Milan Veber                                                  Jiří Konop

Ověřovatelé svým podpisem stvrzují smazání zvukového záznamu pořízeného při zasedání

 

Usnesení č. 2/2018

z jednání zastupitelstva obce 5. 2. 2018

Zastupitelstvo obce:

Schvaluje:

 • Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést stavbu č. IV-12-0012988
 • Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu č. IP-12-0005428/VB1
 • Vytažení kanalizačních přípojek mimo těleso komunikace v části stoky A III
 • Dodatek smlouvy na odvoz tuhého komunálního odpadu s Obcí Česká Kubice
 • Podání žádostí o dotační prostředky z PSOV Pk 2018 - Projekty obcí a Ochrana přírody 2018 Plzeňského kraje.
 • Zájmu k uzavření nájemního vztahu mezi obcí Babylon a ÚZSVM na zastavěné pozemky i ostatní plochy v areálu Autokempu Babylon
 • Inventarizaci majetku a závazků obce Babylon pro rok 2017 a vyřazení nepotřebného majetku obce

 

Zamítá:

 • Připojení obce ke kampani Vlajka pro Tibet

 

Bere na vědomí:

 

Pověřuje:

      Starostku:

      –   podpisem:

Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést stavbu č. IV-12-0012988

Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu č. IP-12-0005428/VB1

Dodatku smlouvy na odvoz tuhého komunálního odpadu s Obcí Česká Kubice

 

Nadále trvají úkoly:

 

                 ………………………                                …..………………………….

                 Pavel Bambásek                               Simona Schlägelová

                místostarosta obce                               starostka obce