Obsah

Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce dne 3. 9. 2018 

Přítomni: Pavel Bambásek, Simona Schlägelová, Jiří Konop, Jiří Pejsar, Lucie Bradová, Karel Polák

Omluven: Ing. M. Veber

Ověřovatelé: J. Pejsar, J. Konop

Hosté: M. Hrdlička, M. Vébr, J. Královec, A. Krejčířová, L. Váchal, R. Kudrna, T. Hrubý

Program:

 1. Zahájení, kontrola usnesení, určení ověřovatelů
 2. Smlouva o dílo CHVAK (provzdušnění)
 3. Dohoda o skončení nájmu s MŠ Babylon a Dodatek č. 3 ke zřizovací listině MŠ Babylon
 4. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě s TJ Sokol Babylon  Kupní smlouva na  poz. č.45/91 v k. ú. Babylon
 5. Smlouva o dílo s CHVaK, a.s. na akci Rekonstrukce čerpacích stanic Babylon, spolufinancovanou z dotačního titulu Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Pk 2018
 6. Smlouva o poskytnutí účelové dotace č. 53992018 s Plzeňským krajem na akci Rekonstrukce čerpacích stanic Babylon, spolufinancovanou z dotačního titulu Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obc í Pk 2018
 7. Smlouva o poskytnutí účelové dotace č. 53982018 s Plzeňským krajem na akci Vybudování komunikace v obytné zóně u pošty, spolufinancovanou z dotačního titulu PSOV Pk 2018 – Projekty obcí
 8. Dohoda o vyrovnání – splátkový kalendář CHVaK
 9. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti Babylon, DO, IV-12-0009953/1/VB
 10. Smlouva se SÚS na opravu výtluků v obci Babylon
 11. Lípa republiky 2018
 12. Smlouva o přeprodeji časových razítek s Triada, s.r.o.
 13. Smlouva odpady – živnostníci
 14. Smlouva o výkonu funkce jednatele
 15. Rozpočtové opatření č. 4
 16. Žádost o obnovení a prodloužení nájemní smlouvy na 5 let
 17. Záměr na prodej pozemků 45/92 a 45/93 v k. ú. Babylon
 18. Různé

   

Ad 1) Starostka přivítala přítomné. Navrhla rozdělení bodu 4) v němž byly omylem v programu sloučeny 2 rozdílné body. Bude tedy rozdělen na bod 4) Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě s TJ Sokol Babylon a bod 18) Kupní smlouva na  poz. č.45/91 v k. ú. Babylon. Bod Různé bude tedy pod č. 19) Program byl i se změnami jednomyslně schválen. Ověřovateli byli jednomyslně schváleni p. Pejsar a p. Konop.

 

 

Kontrola usnesení:

ZO pověřuje starostku:

       podpisem: Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 39262018 s Plzeňským krajem na projekt "Ošetření vzrostlých stromů na území obce Babylon" v rámci dotačního titulu Ochrana přírody 2018

Nadále trvají úkoly:

 • Pověření předsedkyně kontrolního výboru Prověřením výstavby a financování kanalizační stoky D II v obci Babylon – zařazeno do programu
 • Pověření předsedy finančního výboru revizí závazků a pohledávek mezi Obcí Babylon a společností Autokemp Babylon – zařazeno do programu

Ing. T. Hrubý, jako člen finančního výboru, spolu s jeho předsedou K. Polákem předložili zastupitelům zprávu o revizi závazků a pohledávek mezi Obcí Babylon a společností Autokemp Babylon, s.r.o.. Po důkladném prostudování všech dosavadních smluv uzavřených mezi oběma stranami došli k závěru, že ideální cestou je vytvořit novou, jednotnou smlouvu, v níž budou zahrnuty veškeré pohledávky a závazky a která bude nahrazovat všechny dosud uzavřené smlouvy. Taktéž v ní bude ošetřeno hrazení závazků společnosti Autokemp Babylon vůči svým věřitelům.

Ad 2) Na čističce odpadních vod jsou nezbytné další opravy, týkající se provzdušnění ČOV. Smlouva o dílo se společností CHVaK a. s. byla jednomyslně schválena a starostka pověřena jejím podpisem.

Ad 3) Obec, jako zřizovatel mateřské školy nemusí dle zákona uzavírat nájemní smlouvy na prostory, jež jsou v majetku obce a jsou poskytnuty MŠ k užívání. Obec Babylon má od r. 2010 takovou nájemní smlouvu uzavřenou. Nyní proto byla jednomyslně schválena Dohoda o skončení nájmu mezi Obcí Babylon a MŠ Babylon, příspěvkovou organizací, okres Domažlice. Prostory poskytované obcí k využití MŠ musí být zařazeny do seznamu majetku, který zřizovatel předává MŠ k hospodaření, dle zřizovací listiny MŠ Babylon. Zastupitelé taktéž jednomyslně schválili Dodatek č. 3 ke zřizovací listině MŠ Babylon, ve kterém jsou prostory budovy č.p. 27 zařazeny do majetku využívaného MŠ Babylon a pověřili starostku jeho podpisem.

Ad 4) Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě s TJ Sokol Babylon ze dne 11. 9. 2017, v němž je specifikováno správcovství tělocvičny, byl jednomyslně schválen a starostka pověřena jeho podpisem.

Ad 5) Smlouva o dílo s CHVaK, a.s. na akci Rekonstrukce čerpacích stanic Babylon, spolufinancovanou z dotačního titulu Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Pk 2018 byla jednomyslně schválena a starostka pověřena jejím podpisem.

Ad 6) Smlouva o poskytnutí účelové dotace č. 53992018 s Plzeňským krajem na akci Rekonstrukce čerpacích stanic Babylon, spolufinancovanou z dotačního titulu Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Pk 2018 ve výši 200 000,- Kč byla jednomyslně schválena a starostka pověřena jejím podpisem.

Ad 7) Smlouva o poskytnutí účelové dotace č. 53982018 s Plzeňským krajem na akci Vybudování komunikace v obytné zóně u pošty, spolufinancovanou z dotačního titulu PSOV Pk 2018 – Projekty obcí ve výši 338 000,- byla jednomyslně schválena a starostka pověřena jejím podpisem.

Ad 8) V letošním roce dochází na ČOV Babylon k několika nutným opravám. Z nájemného, které platí spol. CHVaK obci je tvořen fond oprav a z něj budou tyto výdaje nyní  postupně hrazeny. K tomuto je vyhotovena Dohoda o vyrovnání – splátkový kalendář, jež byla zastupiteli jednomyslně schválena a starostka pověřena jejím podpisem.

Ad 9) Na základě Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy na zřízení věcného břemene - služebnosti IV-12-0009953/1VB, jež byla schválena ZO v r. 2015 nyní zastupitelé jednomyslně schválili Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti Babylon, DO, 58/6,kNN,IV-12-0009953/1/VB a pověřili starostku jejím podpisem.

Ad 10) Smlouva se Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje na opravu výtluků v obci Babylon byla jednomyslně schválena a starostka pověřena jejím podpisem.

Ad 11) Obec Babylon byla na základě žádosti zařazena do projektu Plzeňského kraje Lípa republiky 2018. Navržené umístění na poz. č. 45/68 (vedle pošty) bylo projednáno s arboristou. Ten toto místo doporučil, neboť strom nebude nijak překážet, ani omezovat rozhledové zóny v křižovatce od obytné zóny Za poštou a i z estetické stránky bude toto umístění vhodné. Pokud nedojde k omezení ze strany vedení inženýrských sítí v tomto místě, hlasovali zastupitelé o osazení lípy republiky na tomto místě následovně: pro: Bambásek, Pejsar, Polák, Bradová, Konop, proti: 0, zdržela se: Schlägelová.

Ad 12) Dle novely zákona č. 272/2000 Sb. o elektronickém podpisu je od 20. 9. 2018 povinností při podepisování dokumentů odesílaných prostřednictvím datové schránky používat tzv. elektronické časové razítko. Smlouva o přeprodeji časových razítek k využití v rámci Munis ERMS se spol. Triada spol. s.r.o. byla jednomyslně schválena a starostka pověřena jejím podpisem.

Ad 13) Mezi původce odpadu jsou zahrnuty nejen fyzické osoby, ale také místní živnostníci. Pro ně byla vyhotovena Smlouva o využití systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem na území obce Babylon, v souladu s §17, odst. 4 zák. č. 185/2001 Sb.. Její původní verze i s ceníkem schválená 22. 6. 2017 byla tímto upravena a nahrazena. Zastupitelé nyní jednomyslně schválili tuto novou smlouvu a Ceník za využívání systému obce pro původce odpadů ve smyslu §4 odst. 1 písm. x) zákona č.  185/2001 Sb.. Živnostníci, kteří při kontrole provedené kontrolním výborem nepředložili doklad o likvidaci vyprodukovaného odpadu jiným způsobem, budou nyní postupně vyzváni k uzavření smlouvy s obcí Babylon.

Ad 14) Paní starostka Simona Schlägelová nahradila po Lucii Bradové funkci jednatele společnosti Autokemp Babylon, s.r.o. a je nutné, aby tato pozice byla taktéž ošetřena smluvně. Zastupitelé, jednomyslně schválili Smlouvu o výkonu funkce jednatele, s měsíční odměnou 3000 Kč, vyplácenou z rozpočtu společnosti Autokemp Babylon. Zastupitelé též pověřili starostku podpisem této smlouvy, neboť není v rozporu se zákonem, že paní starostka smlouvu podepíše i z pozice jednatele i z pozice společnosti.

Ad 15) Na základě doporučení finančního výboru bylo jednomyslně schváleno rozpočtové opatření č. 4.

Ad 16) Nájemní smlouva na pronájem pohostinství Sauna Babylon je aktuálně uzavřena do 1. 12. 2018. Nájemce má zájem do tohoto zařízení investovat finanční prostředky, a proto podal žádost o prodloužení nájemní smlouvy na dalších 5 let. Zastupitelé hlasovali o prodloužení nájemní smlouvy na dalších 5 let následovně: pro: 0, proti: Schlägelová, Polák, Bambásek, zdrželi se: Bradová, Konop, Pejsar. Přítomným byla předložena žádost Ing. Královce o provoz tohoto restauračního zařízení. Zastupitelé tuto žádost vzali na vědomí a bude předmětem jednání na některém z dalších zasedání ZO.

Ad 17) V r. 2010 byla uzavřena Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy. Nyní došlo k jejímu naplnění, a proto zastupitelé jednomyslně schválili záměr na prodej pozemků č. 45/92 a 45/93, vzniklých dělením pozemku č. 45/25 v k. ú. Babylon, dle GP 546-529/2018.

Ad 18) Na základě žádosti manželů Mervartových o odkoupení části pozemku č. 45/64 v k. ú. Babylon, na nějž byl řádně vyvěšen záměr obce na prodej pozemku č. 45/91 o výměře 59 m2, ostatní plocha, vzniklý rozdělením poz. p.č. 45/64 v k. ú. Babylon, dle GP č. 529-20/2017, byla jednomyslně schválena kupní smlouva na prodej tohoto pozemku. Zastupitelé pověřili starostku jejím podpisem, ale až po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí k nově vystavěné komunikaci Za poštou, s níž předmětný pozemek bezprostředně sousedí.

Ad 19) Různé – Předsedkyně kontrolního výboru paní Lucie Bradová podala zprávu o prošetření výstavby a financování kanalizační stoky D II v obci Babylon. Stejně tak, jako při předchozích kontrolách této akce, nebylo nalezeno žádné pochybení.

Starostka při tomto zasedání poděkovala přítomným zastupitelům za dosavadní spolupráci a zkušenosti získané díky pozici starostky. A kandidujícím do nového volebního období popřála mnoho úspěchů.

 

Započato: 18:30 hod

Skončeno: 20:20 hod

Zapsala: Švehlová

 

Ověřili: …………………………….                                      ………………………………..

                  Jiří Pejsar                                                                       Jiří Konop

Ověřovatelé svým podpisem stvrzují smazání zvukového záznamu pořízeného při zasedání.

Usnesení č. 7/2018

z jednání zastupitelstva obce 3. 9. 2018

Zastupitelstvo obce:

Schvaluje:

 • Smlouvu o dílo se společností CHVaK a. s na provzdušnění ČOV Babylon
 • Dohodu o skončení nájmu mezi Obcí Babylon a MŠ Babylon, příspěvkovou organizací, okres Domažlice
 • Dodatek č. 3 ke zřizovací listině MŠ Babylon, příspěvková organizace, okres Domažlice
 • Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě s TJ Sokol Babylon ze dne 11. 9. 2017
 • Smlouvu o dílo s CHVaK, a.s. na akci Rekonstrukce čerpacích stanic Babylon, spolufinancovanou z dotačního titulu Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Pk 2018
 • Smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. 53992018 s Plzeňským krajem na akci Rekonstrukce čerpacích stanic Babylon, spolufinancovanou z dotačního titulu Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Pk 2018
 • Smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. 53982018 s Plzeňským krajem na akci Vybudování komunikace v obytné zóně u pošty, spolufinancovanou z dotačního titulu PSOV Pk 2018 – Projekty obcí
 • Dohodu o vyrovnání – splátkový kalendář s CHVaK a.s.
 • Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti Babylon, DO, 58/6,kNN,IV-12-0009953/1/VB
 • Smlouvu se Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje na opravu výtluků v obci Babylon
 • Osazení Lípy republiky 2018 na parc. č. 45/68 v k. ú. Babylon
 • Smlouvu o přeprodeji časových razítek k využití v rámci Munis ERMS se spol. Triada spol. s.r.o.
 • Smlouva o využití systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem na území obce Babylon, v souladu s §17, odst. 4 zák. č. 185/2001 Sb. a Ceník za využívání systému obce pro původce odpadů ve smyslu §4 odst. 1 písm. x) zákona č.  185/2001 Sb.
 • Smlouvu o výkonu funkce jednatele společnosti Autokemp Babylon s.r.o.
 • Rozpočtové opatření č. 4
 • Záměr na prodej pozemků č. 45/92 a 45/93, vzniklých dělením pozemku č. 45/25 v k. ú. Babylon, dle GP 546-529/2018
 • Kupní smlouvu na prodej pozemku č. 45/91 o výměře 59 m2, vzniklého rozdělením poz. p.č. 45/64 v k. ú. Babylon

Zamítá:

 

Bere na vědomí:

 • zprávu o revizi závazků a pohledávek mezi Obcí Babylon a společností Autokemp Babylon, s.r.o
 • zprávu o prošetření výstavby a financování kanalizační stoky D II v obci Babylon
 • žádost Ing. Královce o provoz restauračního zařízení Sauna Babylon

   

  Pověřuje:

        Starostku podpisem:

 • Smlouvy o dílo se společností CHVaK a. s na provzdušnění ČOV Babylon
 • Dohody o skončení nájmu mezi Obcí Babylon a MŠ Babylon, příspěvkovou organizací, okres Domažlice
 • Dodatku č. 3 ke zřizovací listině MŠ Babylon, příspěvková organizace, okres Domažlice
 • Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě s TJ Sokol Babylon ze dne 11. 9. 2017
 • Smlouvy o dílo s CHVaK, a.s. na akci Rekonstrukce čerpacích stanic Babylon, spolufinancovanou z dotačního titulu Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Pk 2018
 • Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 53992018 s Plzeňským krajem na akci Rekonstrukce čerpacích stanic Babylon, spolufinancovanou z dotačního titulu Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Pk 2018
 • Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 53982018 s Plzeňským krajem na akci Vybudování komunikace v obytné zóně u pošty, spolufinancovanou z dotačního titulu PSOV Pk 2018 – Projekty obcí
 • Dohoda o vyrovnání – splátkový kalendář s CHVaK a.s.
 • Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti Babylon, DO, 58/6,kNN,IV-12-0009953/1/VB
 • Smlouvy se Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje na opravu výtluků v obci Babylon
 • Smlouvy o přeprodeji časových razítek k využití v rámci Munis ERMS se spol. Triada spol. s.r.o.
 • Smlouvy o využití systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem na území obce Babylon, v souladu s §17, odst. 4 zák. č. 185/2001 Sb, vč. Ceníku za využívání systému obce pro původce odpadů ve smyslu §4 odst. 1 písm. x) zákona č.  185/2001 Sb.
 • Smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti Autokemp Babylon s.r.o.
 • Kupní smlouvy na prodej pozemku č. 45/91 o výměře 59 m2, vzniklého rozdělením poz. p.č. 45/64 v k. ú. Babylon

   

 

Nadále trvají úkoly:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    ………………………                                …..………………………….

                                        Pavel Bambásek                                              Simona Schlägelová

                                       místostarosta obce                                                  starostka obce