Obsah

Zápis

z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce dne 31. 10. 2018 

Přítomni: Pavel Bambásek, Ing. Marcela Pitipáčová, Bc. Michal Hrdlička, Simona Schlägelová, Karel Polák, Ivan Zavadil, Zbyněk Gureň

Omluven:

Ověřovatelé: Bc. Hrdlička, Ing. Pitipáčová

Hosté: dle prezenční listiny

Program:

Složení slibu nově zvolených zastupitelů

 

1) Zahájení, kontrola usnesení, určení ověřovatelů, schválení programu

2) Volba starosty a místostarosty

3) Zřízení finančního a kontrolního výboru

4) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§72 odst. 2 zákona o obcích)

5) Záměr na pronájem č. p. 132 (restaurace Sauna) na parc.č. st. 292 v k. ú. Babylon za účelem provozování hostinské činnosti

6) Diskuze

 

Předsedající starostka přivítala přítomné. Poděkovala za spolupráci všem zastupitelům z uplynulého volebního období. Všichni nově zvolení zastupitelé složili svůj slib.

Ad 1) Pavel Bambásek navrhl rozšíření programu o bod 7) Vyjádření souhlasu s pořízením Změny č. 2 územního plánu Babylon. Program byl i se změnou jednomyslně schválen. Ověřovateli byli jednomyslně schváleni Bc. Hrdlička a Ing. Pitipáčová.

Kontrola usnesení:

ZO pověřuje:

      Starostku podpisem:

 • Smlouvy o dílo se společností CHVaK a. s na provzdušnění ČOV Babylon
 • Dohody o skončení nájmu mezi Obcí Babylon a MŠ Babylon, příspěvkovou organizací, okres Domažlice
 • Dodatku č. 3 ke zřizovací listině MŠ Babylon, příspěvková organizace, okres Domažlice
 • Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě s TJ Sokol Babylon ze dne 11. 9. 2017
 • Smlouvy o dílo s CHVaK, a.s. na akci Rekonstrukce čerpacích stanic Babylon, spolufinancovanou z dotačního titulu Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Pk 2018
 • Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 53992018 s Plzeňským krajem na akci Rekonstrukce čerpacích stanic Babylon, spolufinancovanou z dotačního titulu Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Pk 2018
 • Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 53982018 s Plzeňským krajem na akci Vybudování komunikace v obytné zóně u pošty, spolufinancovanou z dotačního titulu PSOV Pk 2018 – Projekty obcí
 • Dohody o vyrovnání – splátkový kalendář s CHVaK a.s.
 • Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti Babylon, DO, 58/6,kNN,IV-12-0009953/1/VB
 • Smlouvy se Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje na opravu výtluků v obci Babylon
 • Smlouvy o přeprodeji časových razítek k využití v rámci Munis ERMS se spol. Triada spol. s.r.o.
 • Smlouvy o využití systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem na území obce Babylon, v souladu s §17, odst. 4 zák. č. 185/2001 Sb, vč. Ceníku za využívání systému obce pro původce odpadů ve smyslu §4 odst. 1 písm. x) zákona č.  185/2001 Sb.
 • Smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti Autokemp Babylon s.r.o.
 • Kupní smlouvy na prodej pozemku č. 45/91 o výměře 59 m2, vzniklého rozdělením poz. p.č. 45/64 v k. ú. Babylon

 

Ad 2) Starostka vyzvala zastupitele k hlasování o počtu místostarostů. Jednomyslně byl schválen jeden místostarosta. Funkce starosty a místostarosty byly jednomyslně schváleny jako neuvolněné. Na pozici starosty navrhla předsedající vítěze voleb do zastupitelstva obce Babylon 2018 Pavla Bambáska. Hlasování o volbě Pavla Bambáska, jako starosty obce: pro – Polák, Gureň, Schlägelová, Zavadil, Bc. Hrdlička, Ing. Pitipáčová, proti – 0, zdržel se: Bambásek.

Předsedající popřála novému starostovi mnoho úspěchů v celém volebním období, a to zejména při shánění finančních prostředků pro obec.

Ad 3) Pavel Bambásek funkci přijal a poděkoval všem za důvěru v něj vloženou. Taktéž poděkoval dosavadní starostce a zastupitelům obce za jejich odvedenou práci v předchozím období. Převzal vedení tohoto zasedání a přistoupil k volbě místostarosty obce. Do této funkce navrhl paní Ing. Marcelu Pitipáčovou, která ve volbách do ZO 2018 získala druhý nejvyšší počet hlasů. Hlasování o M. Pitipáčové, jako místostarostce obce Babylon: pro – Polák, Gureň, Schlägelová, Zavadil, Bc. Hrdlička, Bambásek, proti – 0, zdržela se: Ing. Pitipáčová.

Nově zvolený starosta navrhl zřízení těchto výborů – finanční výbor, kontrolní výbor a komise pro občanské záležitosti.

Finanční výbor ve složení: předseda – Bc. Michal Hrdlička, členové - Ing. Tomáš Hrubý, Ing. Eva Vosecká, Mgr. Kamila Beňušíková – Angelovová, Ondřej Temcsák byl jednomyslně schválen.

Kontrolní výbor ve složení: předseda – Karel Polák, členové – Ivan Zavadil, Jiří Královec byl jednomyslně schválen.

Ad 4) Zastupitelé v souladu s §72 odst. 2 a §84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích jednomyslně schválili měsíční odměny za výkon funkcí ve stejné výši jako v předchozím volebním období, a to následně: starosta 13 000 Kč, místostarosta 11 400 Kč, zastupitel 820 Kč, předseda výboru/komise 600 Kč, člen výboru/komise 300 Kč. Při souběhu více funkcí se dle §74 odst. 3 zákona o obcích odměna poskytne jako součet max. 2 nejvyšších zastupitelstvem stanovených odměn za jím zastávané funkce. Zastupitelstvo obce Babylon v souladu s §72 odst. 2 a §84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví, že odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se budou poskytovat od 1. 11. 2018. V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne složení slibu. V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce bude odměna náležet ode dne zvolení do této funkce.

Ad 5) Protože se blíží konec platnosti nájemní smlouvy na provoz restaurace Sauna, je nutné zveřejnit záměr na výběr provozovatele tohoto zařízení na další období. Zastupitelé jednomyslně schválili záměr obce pronajmout č. p. 132 (objekt Sauna) na poz. p. č. 292 v k. ú. Babylon za účelem provozování hostinské činnosti.

Ad 7) Na základě neoficiálních informací o dění na bývalém hotelu Praha v obci Babylon vznikají odůvodněné obavy z možného zřízení ubytovny pro cizince v tomto objektu. Obec nemá žádné možnosti tomuto zabránit, neboť stavba patří soukromému vlastníkovi, navíc je zkolaudovaná pro ubytování za úplatu (pro rekreaci). Proto starosta předložil návrh na pořízení Změny č. 2 územního plánu Babylon. Během zpracování této změny lze vydat územní opatření o stavební uzávěře pro stavby ubytovacích zařízení. Stavební uzávěra bude platit na celém území obce a zakazovat nejen stavbu nových ubytoven, ale také změnu užívání stavby nebo stavební úpravy za účelem rozšíření stávající kapacity. V případě užívání objektu jako hotelu vyplývá ubytovateli povinnost odvádět obci rekreační poplatky a poplatky z ubytovací kapacity, ale v případě ubytovny už tomu tak není. Současně starosta vyzval přítomné k podání svých případných požadavků na změny v ÚP Babylon. Náklady na pořízení změny budou rozděleny podílem mezi jednotlivé žadatele. Úhrada nákladů bude provedena nejpozději před vydáním Změny č. 2 ÚP Babylon. Zastupitelé jednomyslně vyslovili souhlas s pořízením Změny č. 2 územního plánu Babylon. Změna č. 2 ÚP Babylon bude pořizována zkráceným postupem dle §55b odst. 1 stavebního zákona. Zastupitelstvo obce stanovilo starostu Pavla Bambáska  jako zastupitele určeného ke spolupráci s odborem výstavby a ÚP MěÚ Domažlice ve věcech Změny č. 2 ÚP.  ZO rozhodlo vydat územní opatření o stavební uzávěře a navrhuje zákaz stavební činnosti týkající se staveb ubytovacích zařízení (ostatní  ubytovací zařízení dle §2 písmene c) bod 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb.) pro celé kat. území Babylon. O pořízení územního opatření o stavební uzávěře požádá MěÚ Domažlice, odbor výstavby a územního plánování.
 
Zastupitelka S. Schlägelová navrhuje ještě navíc petici místních občanů proti zřízení ubytovny pro cizince v tomto objektu.

Ad 6) Současná provozovatelka restaurace Sauna se dotazovala na zmiňované stížnosti ohledně tohoto zařízení. Starosta odpověděl, že dle jemu dostupných informací byly vždy směřovány na příliš omezenou otevírací dobu v zimním období. Dle nové nájemní smlouvy bude nájemce povinen zajistit v zimě provoz alespoň v pátek a v sobotu.

Pan Bezvoda se dotazoval, co bude na místě, které vzniklo posunutím plotu u č. p. 9. Starosta mu vysvětlil, že má obec zájem tam vybudovat parkovací plochy pro návštěvníky obecního úřadu.

Paní Čisáriková se ptá, jakým způsobem obec plánuje ukáznění řidičů nerespektujících stanovenou max. 20 km/h rychlost v obci. Navrhuje zvýšení počtu zpomalujících retardérů. Tato možnost již byla projednávána s dopravním inspektorátem v Domažlicích a zamítnuta s odůvodněním, že aby měly účinek, musely by být rozmístěny po celé obci po krátkých úsecích. Starosta nadále plánuje vyjednávání s Městem Domažlice o spolupráci s městskou policií, která by mohla neukázněné řidiče pokutovat. Vše ovšem záleží na finanční stránce této spolupráce. Prozatím budou na všech vjezdech do obce osazeny doplňkové značky upozorňující na sníženou rychlost a přednost zprava.

Pan Hrubý upozornil na narušený asfalt na cyklostezce v obci, pod kterým prorůstají kořeny stromů. Navrhl také jejich pokácení, aby povrch cyklostezky nebyl zničen úplně.

Paní Steinbachová se dotazovala na existenci obecní komise, která by dohlížela na zeleň v obci, a to především co se týče starých stromů, které mohou být ohrožující svým polámáním. Obec takovou komisi nemá, ale úzce spolupracuje s dendrologem, který postupně zkontroluje všechny stromy v obci a v případě nutnosti je bezpečně ošetří nebo pokácí.

Pan Bezvoda se dotazoval, zda je pravda, že v Restauraci Hadrovec bude zřízena herna s automaty. Starosta mu vysvětlil, že ví o tom, že majitel restaurace plánuje pronájem zařízení za účelem herny. Obec dala souhlas jedné firmě na tuto činnost v tomto objektu, ale záležitost je stále ještě v jednání a dosud nepadlo žádné konkrétní rozhodnutí o dalším provozu tohoto objektu.

Paní Bezvodová se dotazovala, proč zámková dlažba na cestě za poštou nebyla pouze znovu přeložena, ale nahrazena asfaltem. Starosta jí vysvětlil, že nová komunikace byla vedena částečně v jiné trase, aby křižovatka odpovídala platným předpisům. Přeložení zámkové dlažby by bylo cenově nevýhodné.

 

Započato: 18:00 hod

Skončeno: 19:00 hod

Zapsala: Švehlová

 

Ověřili: …………………………….                                      ………………………………..

         Ing. Marcela Pitipáčová                                     Bc. Michal Hrdlička

Ověřovatelé svým podpisem stvrzují smazání zvukového záznamu pořízeného při zasedání.

 

Usnesení č. 8/2018

z jednání zastupitelstva obce 31. 10. 2018

Zastupitelstvo obce:

Schvaluje:

 • Počet místostarostů – 1
 • Pozice starosty a místostarosty jako neuvolněné
 • Starostu obce - Pavla Bambáska
 • Místostarostku obce - Ing. Marcelu Pitipáčovou
 • Finanční výbor ve složení: předseda – Bc. Michal Hrdlička, členové - Ing. Tomáš Hrubý, Ing. Eva Vosecká, Mgr. Kamila Beňušíková – Angelovová, Ondřej Temcsák
 • Kontrolní výbor ve složení: předseda – Karel Polák, členové – Ivan Zavadil, Jiří Královec
 • měsíční odměny za výkon funkcí následně: starosta 13 000 Kč, místostarosta 11 400 Kč, zastupitel 820 Kč, předseda výboru/komise 600 Kč, člen výboru/komise 300 Kč. Při souběhu více funkcí se dle §74 odst. 3 zákona o obcích odměna poskytne jako součet max. 2 nejvyšších zastupitelstvem stanovených odměn za jím zastávané funkce. Zastupitelstvo obce Babylon v souladu s §72 odst. 2 a §84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví, že odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se budou poskytovat od 1. 11. 2018
 • záměr obce pronajmout č. p. 132 (objekt Sauna) na poz. p. č. 292 v k. ú. Babylon za účelem provozování hostinské činnosti
 • pořízení Změny č. 2 územního plánu Babylon. Změna č. 2 ÚP Babylon bude pořizována zkráceným postupem dle §55b odst. 1 stavebního zákona. Zastupitelstvo obce stanovilo starostu Pavla Bambáska, jako určeného zastupitele ke spolupráci s odborem výstavby a ÚP MěÚ Domažlice ve věcech Změny č. 2 ÚP.
   Náklady na pořízení změny budou rozděleny podílem mezi jednotlivé žadatele. Úhrada nákladů bude provedena nejpozději před vydáním Změny č. 2 ÚP Babylon.
 • rozhodlo vydat územní opatření o stavební uzávěře a navrhuje zákaz stavební činnosti týkající se staveb ubytovacích zařízení (ostatní  ubytovací zařízení dle §2 písmene c) bod 4 vyhlášky č.501/2006 Sb.) pro celé kat. území Babylon. O pořízení územního opatření o stavební uzávěře požádá MěÚ Domažlice, odbor výstavby a územního plánování.
   
   

  Zamítá:

  Bere na vědomí:

  Pověřuje:     

  Nadále trvají úkoly:
   

               ………………………                                …..………………………….

          Ing. Marcela Pitipáčová                              Pavel Bambásek

             místostarostka obce                                  starosta obce