Obsah

Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce dne 28. 5. 2018 

Přítomni: Pavel Bambásek, Simona Schlägelová, Karel Polák, Jiří Konop, Jiří Pejsar

Omluven: L. Bradová, Ing. M. Veber

Ověřovatelé: P. Bambásek, J. Konop

Hosté: M. Hrdlička. H. Krutinová, V. Krutina

Program:

 1. Zahájení, kontrola usnesení, určení ověřovatelů
 2. Smlouva o zpracování osobních údajů se spol. Galileo Corporation s.r.o.
 3. Dodatek k licenční smlouvě se spol.Triada
 4. Smlouva o technické podpoře informačního systému Munis a dalších produktů spol. Triada
 5. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby „Babylon, DO, 80/1-kNN č. IV-12-0012926/1/VB“
 6. Rozpočtové opatření č. 2
 7. Sazebník poplatku za poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
 8. Dohoda o narovnání
 9. Obecně závazná vyhláška obce Babylon č. 1/2018 o nočním klidu
 10. Žádost o odkoupení pozemku č. 45/91 v k. ú. Babylon
 11. Žádost MŠ Babylon o příspěvek na chůvu pro 2leté děti umístěné v MŠ
 12. Souhlas vlastníka s navrhovaným stavebním záměrem na akci: „Doplnění závor na přejezdu P687 v km 6,24 na trati Domažlice – Planá u Mar. Lázní“
 13. Vysazení lípy svobody
 14.  Zpráva o auditu ve společnosti Autokemp Babylon,s.r.o.
 15. Různé
  • Informace o přidělených dotacích
  • Informace o podané žádosti Městu Domažlice o odkoupení části pozemku č. 84/1 pro využití hasičs. zbrojnice

   Starostka přivítala přítomné. Ještě před zahájením zasedání dala prostor hostu Ing. Viktorovi Krutinovi, který požádal o krátké vystoupení před zastupiteli. P. Krutina bude v podzimních volbách 2018 kandidovat do Senátu ČR za Pirátskou stranu. Přítomným přednesl své záměry při jeho úspěšném zvolení a nabídl jakoukoliv další spolupráci v případě jejich zájmu.

Ad 1) P. Konop navrhl odložení bodu 14) na příští zasedání z důvodu nepřítomnosti pí. Bradové, která byla jednatelkou Autokempu Babylon v kontrolovaném období. Starostka navrhla rozšíření o bod 16) Směrnici obce Babylon č. 2/2018 pro nakládání s osobními údaji. Bod 6) byl z důvodu možných další úprav rozpočtového opatření vycházejících z projednávaných záležitostí, odsunut na konec zasedání. Program byl i se změnami jednomyslně schválen. Ověřovateli byli jednomyslně schváleni p. Bambásek a p. Konop.

 

Kontrola usnesení:

ZO pověřuje starostku:

       podpisem:

 • Smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 5000 Kč pro MŠ Babylon vybavení nové třídy – smlouva uzavřena
 • Smlouvy o poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji na dopravní obslužnost ve výši 20 460 Kč - smlouva uzavřena
 • Smluv o poskytnutí veřejné finanční podpory, na základě schválení příspěvků ze dne 6. 11. 2017- smlouvy uzavřena
 • Smlouvy o zajištění veřejného osvětlení s ČEZ Energetické služby - smlouva uzavřena
 • Smlouvy o zřízení předkupního práva s ČEZ Energetické služby - smlouva uzavřena
 • Smlouvy o nájmu nemovitých věcí s Českou republikou prostřednictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ohledně pozemků v areálu Autokempu Babylon, s.r.o.- smlouva uzavřena

  Předsedu finančního výboru

        –   revizí závazků a pohledávek mezi Obcí Babylon a společností Autokemp Babylon – nadále trvá

   Předsedu kontrolního výboru

 • Prověřením výstavby a financování kanalizační stoky D4 v obci Babylon – nadále trvá

   

Nadále trvají úkoly:

 • Pověření předsedkyně kontrolního výboru kontrolou smluvních vztahů a odvodu poplatků u podnikatelských subjektů v obci za likvidaci komunálního a tříděného odpadu – nadále trvá

 

Ad 2) Smlouva o zpracování osobních údajů se spol. Galileo Corporation s.r.o. byla jednomyslně schválena a starostka pověřena jejím podpisem.

Ad 3) Dodatek k licenční smlouvě se spol. Triada byl jednomyslně schválen a starostka pověřena jeho podpisem.

Ad 4) Smlouva o technické podpoře informačního systému Munis a dalších produktů spol. Triada byla jednomyslně schválena v cenové variantě B a starostka pověřena jejím podpisem.

Ad 5) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby „Babylon, DO, 80/1-kNN č. IV-12-0012926/1/VB“ byla jednomyslně schválena a starostka pověřena jejím podpisem.

Ad 7) Sazebník poplatku za poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. bude upraven v odst. 4, bod 4. S touto změnou byl Sazebník jednomyslně schválen.

Ad 8) V roce 2010 byla zastupitelstvem obce schválena a uzavřena Dohoda o narovnání ohledně zahrady k nemovitosti č.p. 9, kdy je plot majitele nemovitosti postaven na pozemku obce. Poněvadž po schválení této dohody nedošlo již k jejímu fyzickému naplnění, zastupitelé jednomyslně schválili provedení přesunu plotu přesně dle geometrického zaměření, a to na náklady obce, jak je to uvedeno v zápisu ZO z roku 2010.

Ad 9) Obecně závazná vyhláška obce Babylon č. 1/2018 o nočním klidu, jejíž návrh byl zveřejněn ve dnech 18. 4. 2018 – 5.5.2018 byla jednomyslně schválena.

Ad 10) Na žádost vlastníka sousedního pozemku byl schválen záměr na prodej pozemku č. 45/91 v k. ú. Babylon o rozloze 59 m2, ostatní plocha, vzniklého dělením poz. č. 45/64 na základě geom. plánu č. 529-20/2017.

Ad 11) MŠ Babylon aktuálně poskytuje možnost umístění i pro 2leté děti. Náklady na tuto službu (mzda pro chůvu) jsou momentálně hrazeny z EU prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v rámci projektu Babylonská chůvička. Aby mohla MŠ v tomto pokračovat ve školním roce 2018/19, je nutné financovat ji z rozpočtu obce. Zastupitelé hlasovali o poskytnutí prostředků pro MŠ Babylon na tuto službu. Vzhledem ke skutečnosti, že v příštím školním roce by ji využívali především přespolní děti a babylonské pouze 1, návrh na financování této služby byl jednomyslně zamítnut.

Ad 12) Souhlas vlastníka s navrhovaným stavebním záměrem na akci: „Doplnění závor na přejezdu P687 v km 6,24 na trati Domažlice – Planá u Mar. Lázní“ byl jednomyslně schválen.

Ad 13) S blížícím se 100. výročím založení Československé republiky se nabízí příležitost k vysazování Lípy svobody. Plzeňský kraj navíc vypsal dotační titul „Lípy republiky 2018“, ve kterém přihlášeným nabízí 2 m vzrostlou sazenici lípy srdčité i s ostatním materiálem potřebným k výsadbě. Místostarosta navrhoval přihlášení do tohoto dotačního titulu a samotný proces výsadby učinit slavnostním aktem a spojit s výšlapem např. k Rašínovu kameni v rámci celoobecní akce. Nyní je ještě v projednávání umístění této lípy. Zastupitelé hlasovali o realizaci akce „Vysazení lípy svobody“. Pro: Bambásek, Schlägelová, Pejsar, Konop, proti: Polák. P. Polák hlasoval proti na základě předchozího projednání této akce s finančním výborem z důvodu zbytečného zatěžování obecního rozpočtu.

Ad 14) Bod odložen do příštího zasedání ZO.

Ad 15) Na základě podaných žádostí bylo obci Babylon schváleno přidělení dotací z dotačních titulů Plzeňského kraje „PSOV PK Projekty obcí 2018“ ve výši 338 000,- na akci Vybudování komunikace v obytné zóně u pošty a z titulu Ochrana přírody 2018, kde nám bylo schváleno 50 000,- na Ošetření vzrostlých stromů na území obce Babylon. Pro převedení prostředků na účet obce musí být ještě doloženy požadované podklady a uzavřeny smlouvy o přidělení dotace.

Starostka sdělila zastupitelům informace o jednáních se zástupci Města Domažlice ohledně odkoupení části pozemku č. 84/1 v k. ú. Babylon.

Ad 16) Směrnice obce Babylon č. 2/2018 pro nakládání s osobními údaji byla jednomyslně schválena.

Ad 6) Rozpočtové opatření č. 2/2018 bylo na základě doporučení finančního výboru jednomyslně schváleno.

 

Započato: 18:30 hod

Skončeno: 19:50 hod

Zapsala: Švehlová

 

Ověřili: …………………………….                                      ………………………………..

               Pavel Bambásek                                                Jiří Konop

Ověřovatelé svým podpisem stvrzují smazání zvukového záznamu pořízeného při zasedání

 

Usnesení č. 4/2018

z jednání zastupitelstva obce 28. 5. 2018

Zastupitelstvo obce:

Schvaluje:

 • Smlouvu o zpracování osobních údajů se spol. Galileo Corporation s.r.o.
 • Dodatek k licenční smlouvě se spol.Triada
 • Smlouva o technické podpoře informačního systému Munis a dalších produktů spol. Triada v cenové variantě B
 • Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby „Babylon, DO, 80/1-kNN č. IV-12-0012926/1/VB“
 • Rozpočtové opatření č. 2/2018
 • Sazebník poplatku za poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
 • Fyzické naplnění Dohody o narovnání z r. 2010
 • Obecně závaznou vyhlášku obce Babylon č. 1/2018 o nočním klidu
 • záměr na prodej pozemku č. 45/91 v k. ú. Babylon o rozloze 59 m2, ostatní plocha, vzniklého dělením poz. č. 45/64 na základě geom. plánu č. 529-20/2017.
 • Souhlas vlastníka s navrhovaným stavebním záměrem na akci: „Doplnění závor na přejezdu P687 v km 6,24 na trati Domažlice – Planá u Mar. Lázní“
 • Vysazení lípy svobody
 • Směrnici obce Babylon č. 2/2018 pro nakládání s osobními údaji

   

  Zamítá:

 • Příspěvek na chůvu pro 2 leté děti umístěné v MŠ Babylon

 

Bere na vědomí:

Pověřuje:

      Starostku podpisem:

 • Smlouvy o zpracování osobních údajů se spol. Galileo Corporation s.r.o.
 • Dodatku k licenční smlouvě se spol.Triada
 • Smlouvy o technické podpoře informačního systému Munis a dalších produktů spol. Triada v cenové variantě B
 • Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodě o umístění stavby „Babylon, DO, 80/1-kNN č. IV-12-0012926/1/VB“

 

Nadále trvají úkoly:

 

                                    ………………………                                …..………………………….

                                     Pavel Bambásek                                  Simona Schlägelová

                                     místostarosta obce                                 starostka obce