Obsah

Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce dne 27. 11. 2018 

Přítomni: Pavel Bambásek, Ing. Marcela Pitipáčová, Bc. Michal Hrdlička, Simona Schlägelová, Karel Polák, Ivan Zavadil, Zbyněk Gureň

Omluven:

Ověřovatelé: Ing. Pitipáčová, Zbyněk Gureň

Hosté: A. Krejčířová

Program:

 1. Zahájení, kontrola usnesení, určení ověřovatelů
 2. Výběr provozovatele restaurace Sauna Babylon
 3. Smlouva o zajištění služeb s firmou Hrbáček s. r. o.
 4. Rozpočtové opatření č. 5
 5. Žádosti o příspěvek z rozpočtu obce Babylon pro rok 2019
 6. Různé

   

Ad 1) Starosta přivítal přítomné a zahájil zasedání. Paní Schlägelová požádala jménem Sdružení Babylon,  z. s.o rozšíření bodu 5) o žádost o příspěvek 50 000,- na kulturní akci uspořádanou k 10. výročí rozhýbání viklanu Čertův kámen. Hlasování o takto upraveném programu: pro – Bambásek, Pitipáčová, Hrdlička, Schlägelová, Polák. Zavadil, proti – 0, zdržel se - Gureň. Hlasování o ověřovatelích M. Pitipáčové a Z. Gureňovi: pro - Bambásek, Hrdlička, Schlägelová, Polák, Zavadil, proti – 0, zdrželi se – Pitipáčová, Gureň.

Kontrola usnesení:

ZO pověřuje:

Nadále trvají úkoly:

 

Ad 2) Na základě záměru obce Babylon řádně zveřejněného na úř. desce obce Babylon od 1. 11. 2018 do   16. 11. 2018 pronajmout budovu č. p. 132 k provozování pohostinské činnosti, byla doručena pouze 1 žádost. Zájemkyní je současná provozovatelka pohostinství – paní Andrea Krejčířová. Žádost byla posouzena a splňovala všechna kritéria. Zastupitelé jednomyslně schválili paní Krejčířovou jako provozovatelku restaurace Sauna Babylon i pro další rok. Taktéž jednomyslně schválili nájemní smlouvu s žadatelkou na pronájem č. p. 132 Sauny Babylon k provozování pohostinské činnosti a starosta byl pověřen jejím podpisem.

 

Ad 3) Smlouva o zajištění služeb s firmou Hrbáček s r. o. na zimní údržbu v obci Babylon byla jednomyslně schválena, a to za stejných podmínek jako v loňském roce. Starosta byl pověřen jejím podpisem.

 

Ad 4) Rozpočtové opatření č. 5 bylo, po doporučení finančním výborem obce, jednomyslně schváleno. Taktéž jednomyslně schválilo kompetence pro starostu ke schválení posledního rozpočtového opatření za daný rok v neomezené výši.

 

Ad 5) Žádosti o příspěvek z rozpočtu obce Babylon pro rok 2019 byly doručeny v řádném termínu od:

 • Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR, z. s. (dále jen „SNN“)
 • TJ Sokol Babylon, z. s.
 • SDH Babylon

  Dále každoroční příspěvek Plzeňskému kraji na dopravní obslužnost, kalkulovaný k počtu obyvatel obce na celkovou částku 16 995,-.

  Na základě ústní žádosti paní Schlägelové, jako zástupce Sdružení Babylon, z. s., bylo projednáno možné přidělení příspěvku na kulturní akci k 10. výročí rozhýbání viklanu Čertův kámen. Účelem této akce je příležitost, jak využít tento fenomén ke zviditelnění obce Babylon prostřednictvím médií. Nápad vznikl spontánně před pár dny, proto nebyla zatím podána písemná žádost dle kritérií Zásad obce o finančních příspěvcích. Zastupitelé tento záměr vzali na vědomí a vyzvali Sdružení Babylon, z. s. k podání písemné žádosti, která bude specifikovat výdaje a podrobnější rozpis akce.

  Zastupitelé jednomyslně schválili přidělení 16 995 Kč Plzeňskému kraji na dopravní obslužnost, 2 000 Kč pro SNN v ČR, z. s., 40 000 Kč pro TJ Sokol Babylon. Pro přidělení 58 000 Kč pro SDH Babylon hlasovali všichni zastupitelé kromě Z. Gureně, ten se hlasování zdržel.

  Z. Gureň jako starosta SDH Babylon požádal o změnu při vyúčtování příspěvků. V současné době je povinnost toto vyúčtování předkládat do 30. 11. daného roku. Některé pořádané akce se ovšem konají ještě po tomto termínu, a proto žádá o možnost proúčtování těchto akcí až v následujícím roce. Tato skutečnost bude tedy upravena ve Smlouvě o poskytnutí dotace.

  Ad 6) Paní Krejčířová se dotazovala, co je míněno bezprostředním okolím budovy č. p. 132 (restaurace Sauna) v souvislosti s udržováním čistoty. Starosta jí vysvětlil, že je tímto zamýšlen přilehlý chodníček k budově. Dále paní Krejčířová žádá obec o revizi komína v této budově. Ta je již ze strany obce objednána.

Započato: 18:30 hod

Skončeno: 19:45 hod

Zapsala: Švehlová

 

Ověřili: …………………………….                                      ………………………………..

                 Ing. Marcela Pitipáčová                                                   Zbyněk Gureň

Ověřovatelé svým podpisem stvrzují smazání zvukového záznamu pořízeného při zasedání.

Usnesení č. 9/2018

z jednání zastupitelstva obce 27. 11. 2018

Zastupitelstvo obce:

Schvaluje:

 • Provozovatelkou pohostinství Sauna Babylon, č. p. 132 paní Andreu Krejčířovou
 • Nájemní smlouvu s paní A. Krejčířovou na provoz pohostinství Sauna Babylon, č. p. 132 
 • Smlouvu o zajištění služeb s firmou Hrbáček, s. r. o. na zimní údržbu v obci
 • Rozpočtové opatření č. 5
 • Kompetence pro starostu ke schválení posledního rozpočtového opatření za daný rok v neomezené výši
 • Příspěvek z rozpočtu obce pro rok 2019: 16 995 Kč Plzeňskému kraji na dopravní obslužnost

                                                                    2 000 Kč pro SNN v ČR, z. s.

                                                                    40 000 Kč pro TJ Sokol Babylon

                                                                    58 000 Kč pro SDH Babylon

   

  Zamítá:

   

  Bere na vědomí:

 • Ústní žádost o finanční příspěvek z rozpočtu obce na akci k výročí rozhýbání Čertova kamene

   

  Pověřuje:

  Starostu podpisem:

   

 • Nájemní smlouvy s paní A. Krejčířovou na provoz pohostinství Sauna Babylon, č. p. 132
 • Smlouvy o zajištění služeb s firmou Hrbáček, s. r. o. na zimní údržbu v obci

   

  Nadále trvají úkoly:

               ………………………                                …..………………………….

           Ing. Marcela Pitipáčová                           Pavel Bambásek

              místostarostka obce                               starosta obce