Obsah

Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2018 

Přítomni: Pavel Bambásek, Simona Schlägelová, Jiří Konop, Jiří Pejsar, Ing. M. Veber, L. Bradová

Omluven: K. Polák

Ověřovatelé: L. Bradová, J. Pejsar

Hosté: Ing. Ředina – Silnice H.Týn

Program:

 1. Zahájení, kontrola usnesení, určení ověřovatelů
 2. Rozpočtové opatření č. 3
 3. Vyhláška obce Babylon č. 1/2018 o nočním klidu
 4. Projednání závěrečného účtu obce Babylon za rok 2017
 5. Schválení účetní závěrky obce Babylon včetně rozdělení výsledku hospodaření za rok 2017
 6. Schválení účetní závěrky společnosti Autokemp Babylon, s.r.o. včetně rozdělení výsledku hospodaření za rok 2017
 7. Schválení účetní závěrky MŠ Babylon včetně rozdělení výsledku hospodaření za rok 2017
 8. Nájemní smlouvy s Městem Domažlice
 9. Nájemní smlouvy se spol. Autokemp Babylon s.r.o.
 10. Projednání a schválení Zprávy o hospodaření a Závěrečného účtu DSO Svazek Domažlicko
 11. Projednání a schválení Zprávy o hospodaření a Závěrečného účtu Svazku Lazce
 12. Projednání a schválení Zprávy o hospodaření a Závěrečného účtu VSOD
 13. Stanovení a schválení počtu členů zastupitelstva obce Babylon pro volebního období 2018-2022
 14. Různé

   

Ad 1) Starostka přivítala přítomné. Ověřovateli byli jednomyslně schváleni L. Bradová a p. Pejsar. Starostka navrhla rozšíření programu o bod 15) Platba za provedené práce společnosti Silnice Horšovský Týn, a.s. a jeho upřednostnění na začátek jednání z důvodu přítomnosti ředitele společnosti Ing. Řediny. Dále navrhla rozšíření programu o bod 16) Projednání Zprávy o auditu ve společnosti Autokemp Babylon,s.r.o, který byl z minulého zasedání odložen. Do bodu Různé požádala předsedkyně kontrolního výboru L. Bradová o možnost předložení zprávy o odvodu poplatků u podnikatelských subjektů v obci za likvidaci komunálního odpadu. Do bodu Různé ještě požádal místostarosta zařazení finanční odměny pro p. Steinbacha za opravu lávky u návesního rybníčku. Místostarosta též požádal o upřednostnění bodů 8) a 9), jejichž je předkladatelem, neboť bude muset uprostřed zasedání odejít. Program byl i se změnami jednomyslně schválen.

 

Kontrola usnesení:

ZO pověřuje starostku:

       podpisem:

 • Smlouvy o zpracování osobních údajů se spol. Galileo Corporation s.r.o.
 • Dodatku k licenční smlouvě se spol.Triada
 • Smlouvy o technické podpoře informačního systému Munis a dalších produktů spol. Triada v cenové variantě B
 • Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodě o umístění stavby „Babylon, DO, 80/1-kNN č. IV-12-0012926/1/VB“

 

Nadále trvají úkoly:

 • Pověření předsedkyně kontrolního výboru kontrolou smluvních vztahů a odvodu poplatků u podnikatelských subjektů v obci za likvidaci komunálního a tříděného odpadu – zařazeno do programu
 • Pověření předsedkyně kontrolního výboru Prověřením výstavby a financování kanalizační stoky D4 v obci Babylon – nadále trvá
 • Pověření předsedy finančního výboru revizí závazků a pohledávek mezi Obcí Babylon a společností Autokemp Babylon – nadále trvá

 

Ad 15) Při realizaci výstavby komunikace Za poštou, s celkovým rozpočtem 2 964 500,-, došlo k větší spotřebě povrchového materiálu (cca o 500 m2) než bylo uvedeno v položkovém rozpočtu při výběrovém řízení.  Tím pádem došlo k navýšení výsledné ceny za hotové dílo o 350 000,-. Příčinou této nepovšimnuté změny byl přepočet původního položkového rozpočtu ze zámkové dlažby na asfaltový povrch, kdy dlažba byla naceněna na 2 528 900,- a společnost Silnice Horšovský Týn poskytla nabídku na asfaltový povrch za výhodnějších 2 502 988,-. Druhé výběrové řízení vyhrála opět společnost Silnice Horšovský Týn s cenou 3 381 760,-, kterou se po jednání, kdy bylo poukazováno na jejich původní nabídku 2 502 988,-, podařilo dodatkem ke smlouvě snížit na 2 964 500,-. Ovšem část cesty, na níž měla zůstat dlažba původní (ale nyní ji nahradil asfalt), již společnost nezapočetla do nového položkového rozpočtu, který sama zpracovala. Zastupitelé hlasovali o vyhotovení dodatku ke smlouvě o dílo se zhotovitelem, ve kterém bude ošetřeno navýšení ceny. Pro: 0, proti: Bambásek, Schlägelová, Pejsar, Bradová, Veber, Konop, zdržel se: 0.

 

Ad 8) Koncem minulého roku došlo ze strany Města Domažlice k výpovědi nájemních smluv u pronájmů pozemků v obci Babylon 84/1, 6/4 a 7/4 v k. ú. Babylon, které následovalo po naší žádosti, aby Město
Domažlice svoje pozemky řádně udržovalo. Po společných jednáních byly vyhotoveny nové smluvní vztahy nebo jejich úpravy. V dodatku č. 2 k NS ze dne 28. 11. 2005 je nájemné za poz. 7/4 stanoveno na 5Kč/m2. Dodatek byl jednomyslně schválen a starostka pověřena jeho podpisem. V NS na část pozemku p.č. 6/4 (850 m2) je nájemné taktéž stanoveno na 5Kč/m2. Nájemní smlouva byla jednomyslně schválena a starostka pověřena jejím podpisem. Na pozemek p.č. 84/1v k. ú. Babylon byla vyhotovena smlouva o výpůjčce. Tato smlouva byla jednomyslně schválena a starostka pověřena jejím podpisem.

 

Ad 9) Z důvodu změn v užívání pozemků vlastníků v areálu Autokempu Babylon, s.r.o. jsou nutné změny smluvních vztahů. Dohoda o skončení nájmu Autokempu Babylon s.r.o. s Obcí Babylon na pronájem střechy na č.p. 27 k umístění solárních kolektorů byla jednomyslně schválena a starostka pověřena jejím podpisem. Dohoda o skončení nájmu Autokempu Babylon,s.r.o. s Obcí Babylon na pozemkové a stavební parcely v areálu autokempu byla jednomyslně schválena a starostka pověřena jejím podpisem. Dohoda o skončení nájmu na pozemky pod „Pivovarskými chatami (č.e 135, č.e 136)“ byla jednomyslně schválena a starostka pověřena jejím podpisem.  

Ad 4) Závěrečný účet obce byl projednán a uzavírá se vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením obce, a to bez výhrad.

Ad 5) Zastupitelstvo obce projednalo a jednomyslně schvaluje bez výhrad účetní závěrku obce Babylon za rok 2017. Výsledkem hospodaření obce Babylon za rok 2017 je zisk ve výši 708 144,43 Kč. Ten bude v plné výši převeden na výsledek hospodaření minulých let."

Ad 6) Zastupitelstvo obce projednalo a jednomyslně schvaluje bez výhrad účetní závěrku společnosti Autokemp Babylon, s.r.o., včetně rozdělení výsledku hospodaření za rok 2017 s tím, že ztráta zjištěná ze schválené účetní závěrky za kalendářní rok 2017 ve výši 14 608,76 Kč bude převedena na účet „Neuhrazená ztráta minulých let“, který k dnešnímu dni činí 988 602,01 Kč a pověřuje, v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 a 3 a ustanovením § 102 odst. 4 a 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, k provedení tohoto rozhodnutí starostku obce Simonu Schlägelovou.

Ad 7) Zastupitelstvo obce projednalo a jednomyslně schvaluje účetní závěrky MŠ Babylon za rok 2017. Výsledek hospodaření bude převeden do rezervního fondu.

Ad 10) Zastupitelstvo obce projednalo a bez výhrad jednomyslně schvaluje Zprávu o hospodaření DSO Svazek Domažlicko a Závěrečný účet DSO Domažlicko za rok 2017.

Ad 11) Zastupitelstvo obce projednalo a bez výhrad schvaluje Zprávu o hospodaření Svazku Lazce a Závěrečný účet Svazku Lazce za rok 2017.

Ad 12) Zastupitelstvo obce projednalo a bez výhrad schvaluje Zprávu o hospodaření VSOD a Závěrečný účet VSOD za rok 2017.

Ad 13) Zastupitelé jednomyslně schválili 7členné zastupitelstvo  obce Babylon pro volební období 2018– 2022.

Ad 14) Předsedkyně kontrolního výboru předložila zastupitelům zjištění a zprávu z kontroly odvodu poplatků u podnikatelských subjektů v obci za likvidaci komunálního odpadu. Mezi oslovenými jsou subjekty, jimž svoz a ukládání odpadu zajišťují konkrétní společnosti i subjekty využívající možnosti obce. Podnikatelské subjekty, které nemají uzavřenou žádnou smlouvu na svoz a ukládání odpadu, budou nyní vyzváni k uzavření smlouvy o likvidaci odpadů s obcí Babylon.

Místostarosta navrhuje odměnu z rozpočtu obce za opravu lávky u návesního rybníčku ve výši 1000 Kč. Zastupitelé tuto odměnu jednomyslně schválili, k výplatě ve mzdách za červen 2018

Ad 16) Starostka předložila zastupitelům Zprávu o auditu ve společnosti Autokemp Babylon,s.r.o. Paní Lucie Bradová, která byla jednatelkou společnosti ve sledovaném období, objasnila zastupitelům jednotlivé body zprávy. Zastupitelé tuto zprávu vzali na vědomí.

Započato: 18:30 hod

Skončeno: 20:20 hod

Zapsala: Švehlová

 

 

Ověřili: …………………………….                                      ………………………………..

                  Lucie Bradová                                                               Jiří Pejsar

Ověřovatelé svým podpisem stvrzují smazání zvukového záznamu pořízeného při zasedání.

Usnesení č. 5/2018

z jednání zastupitelstva obce 25. 6. 2018

Zastupitelstvo obce:

Schvaluje:

Závěrečný účet obce se uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením obce, a to bez výhrad.

 

Zamítá:

 • Vyhotovení dodatku ke smlouvě o dílo se společností Silnice Horšovský Týn, a.s. na navýšení ceny za hotové dílo

  Bere na vědomí:

 • Zprávu o kontrole odvodu poplatků u podnikatelských subjektů v obci za likvidaci komunálního odpadu
 • Zprávu o auditu ve společnosti Autokemp Babylon,s.r.o.

  Pověřuje:

        Starostku podpisem:

 • Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě s Městem Domažlice ze dne 28. 11. 2005  
 • Nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 6/4 (850 m2) v k. ú. Babylon
 • Smlouvy o výpůjčce pozemku p.č. 84/1 v k. ú. Babylon
 • Dohody s Autokempem Babylon,s.r.o. o skončení nájmu na pronájem střechy na č.p. 27 k umístění solárních kolektorů
 • Dohody s Autokempem Babylon,s.r.o. o skončení nájmu na pozemkové a stavební parcely v areálu autokempu
 • Dohody s Autokempem Babylon,s.r.o. o skončení nájmu na pozemky pod „Pivovarskými chatami (č.e 135, č.e 136)“
 • Nájemní a podnájemní smlouvy na pozemky obce Babylon v areálu Autokempu Babylon,s.r.o. s účinností až po sejmutí Záměru obce na pronájem nemovitostí, pokud se nepřihlásí jiný zájemce
 • Nájemní smlouvy Autokempu Babylon, s.r.o. s podílovými spoluvlastníky pozemků v areálu autokempu, mezi nimiž je i Obec Babylon, s účinností až po sejmutí Záměru obce na pronájem nemovitostí, pokud se nepřihlásí další zájemce
 • Nájemní smlouvu na nemovitosti ve vlastnictví obce využívané společností Autokemp Babylon, s.r.o. s účinností až po sejmutí Záměru obce na pronájem nemovitostí, pokud se nepřihlásí jiný zájemce

   

Nadále trvají úkoly:

 • Pověření předsedkyně kontrolního výboru Prověřením výstavby a financování kanalizační stoky D4 v obci Babylon
 • Pověření předsedy finančního výboru revizí závazků a pohledávek mezi Obcí Babylon a společností Autokemp Babylon

 

                       ………………………                                …..………………………….

                        Pavel Bambásek                               Simona Schlägelová

                        místostarosta obce                                starostka obce