Obsah

Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce dne 20. 8. 2018 

Přítomni: Pavel Bambásek, Simona Schlägelová, Jiří Konop, Jiří Pejsar, Lucie Bradová, Karel Polák

Omluven: Ing. M. Veber

Ověřovatelé: P. Bambásek, K. Polák

Hosté: J. Švehla, T. Svačina, M. Hrdlička

Program:

 1. Zahájení, kontrola usnesení, určení ověřovatelů
 2. Žádost o vydání souhlasu s umístěním provozovny

   

Ad 1) Starostka přivítala přítomné. Navrhla rozšíření programu o bod 3) Smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. 39262018 s Plzeňským krajem, bod 4) Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018, kterou se zrušuje vyhláška č. 1/2017, bod 5) Záměr obce Babylon uzavřít Dodatek č. 1 k NS s TJ Sokol Babylon, bod 6) Záměr obce Babylon pronajmout pozemek č. 128/27 (parkoviště) v k. ú. Babylon, bod 7) projednání možnosti odkoupení pozemků okolo pobočky České Pošty v obci Babylon. Program byl i se změnami jednomyslně schválen. Ověřovateli byli jednomyslně schváleni p. Bambásek a p. Polák.

Kontrola usnesení:

ZO pověřuje starostku:

       podpisem:

 • Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě s Městem Domažlice ze dne 28. 11. 2005  
 • Nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 6/4 (850 m2) v k. ú. Babylon
 • Smlouvy o výpůjčce pozemku p.č. 84/1 v k. ú. Babylon
 • Dohody s Autokempem Babylon,s.r.o. o skončení nájmu na pronájem střechy na č.p. 27 k umístění solárních kolektorů
 • Dohody s Autokempem Babylon,s.r.o. o skončení nájmu na pozemkové a stavební parcely v areálu autokempu
 • Dohody s Autokempem Babylon,s.r.o. o skončení nájmu na pozemky pod „Pivovarskými chatami (č.e 135, č.e 136)“
 • Nájemní a podnájemní smlouvy na pozemky obce Babylon v areálu Autokempu Babylon,s.r.o. s účinností až po sejmutí Záměru obce na pronájem nemovitostí, pokud se nepřihlásí jiný zájemce
 • Nájemní smlouvy Autokempu Babylon, s.r.o. s podílovými spoluvlastníky pozemků v areálu autokempu, mezi nimiž je i Obec Babylon, s účinností až po sejmutí Záměru obce na pronájem nemovitostí, pokud se nepřihlásí další zájemce
 • Nájemní smlouvu na nemovitosti ve vlastnictví obce využívané společností Autokemp Babylon, s.r.o. s účinností až po sejmutí Záměru obce na pronájem nemovitostí, pokud se nepřihlásí jiný zájemce

   

Nadále trvají úkoly:

 • Pověření předsedkyně kontrolního výboru Prověřením výstavby a financování kanalizační stoky D4 v obci Babylon – nadále trvá
 • Pověření předsedy finančního výboru revizí závazků a pohledávek mezi Obcí Babylon a společností Autokemp Babylon – nadále trvá

Ad 2) Zastupitelé projednali žádost společnosti Ariwin o vydání souhlasu s umístěním provozovny v budově č.p. 32 v k. ú. Babylon. Souhlas se záměrem společnosti Ariwin s.r.o. zřídit hernu v objektu restaurace Hadrovec č. p. 32 při dodržení podmínek Zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách byl jednomyslně schválen.

 

Ad 3) Smlouva o poskytnutí účelové dotace č. 39262018 s Plzeňským krajem na projekt „Ošetření vzrostlých stromů na území obce Babylon“ v rámci dotačního titulu Ochrana přírody 2018 na poskytnutí finanční dotace 50 000,- Kč byla jednomyslně schválena a starostka pověřena jejím podpisem.

Ad 4) ZO Babylon jednomyslně schválilo vydání Obecně závazné vyhlášky č. 2/2018, kterou se zrušuje OZV č. 1/2017 o nočním klidu.

Ad 5) Záměr obce Babylon uzavřít Dodatek č. 1 k NS s TJ Sokol Babylon, v němž bude ošetřeno správcovství tělocvičny, byl jednomyslně schválen.

Ad 6) Žádost o pronájem pozemku č. 128/27 (parkoviště) v k. ú. Babylon byla řádně projednána. Zastupitelé zvážili počet volných parkovacích míst v obci a o záměru na pronájem tohoto pozemku hlasovali následně: pro: Bambásek, Bradová, proti: 0, zdržel se: Schlägelová, Polák, Konop, Pejsar.

Ad 7) Starostka informovala o místním šetření se zástupcem České pošty a návrhu odkoupit pozemky kolem budovy jejich pobočky v obci Babylon. Zastupitelé tuto informaci vzali na vědomí a shodli se na učinění dalších kroků k tomuto záměru.

Započato: 18:30 hod

Skončeno: 19:20 hod

Zapsala: Švehlová

 

Ověřili: …………………………….                                      ………………………………..

                  Karel Polák                                                 Pavel Bambásek

Ověřovatelé svým podpisem stvrzují smazání zvukového záznamu pořízeného při zasedání.

 

Usnesení č. 6/2018

z jednání zastupitelstva obce 20. 8. 2018

Zastupitelstvo obce:

Schvaluje:

 

Zamítá:

 

Bere na vědomí:

Nadále trvají úkoly:

 • Pověření předsedkyně kontrolního výboru Prověřením výstavby a financování kanalizační stoky D4 v obci Babylon
 • Pověření předsedy finančního výboru revizí závazků a pohledávek mezi Obcí Babylon a společností Autokemp Babylon

 

                    ………………………                                …..………………………….

                   Pavel Bambásek                                 Simona Schlägelová

                 místostarosta obce                                   starostka obce