Obsah

Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 12. 2018 

Přítomni: Pavel Bambásek, Ing. Marcela Pitipáčová, Bc. Michal Hrdlička, Karel Polák, Ivan Zavadil, Zbyněk Gureň

Omluven: S. Schlägelová

Ověřovatelé: Bc. M. Hrdlička, I. Zavadil

Hosté:

Program:

 1. Zahájení, kontrola usnesení, určení ověřovatelů
 2. Návrh rozpočtu obce Babylon pro rok 2019
 3. Pravomoci starosty při schvalování rozpočtových opatření
 4. Kalkulace stočného pro rok 2019
 5. Dodatek ke Smlouvě o budoucí smlouvě o připojení dle žádosti o připojení č. 4121337033 s ČEZ Distribuce, a. s.
 6. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu obce Babylon
 7. Požární řád obce Babylon
 8. Změna jednacího řádu

 

Ad 1) Starosta přivítal přítomné a zahájil zasedání. Navrhl rozšíření programu o následující body: 9) projednání Návrhu rozpočtu svazku Domažlicko pro rok 2019 a Návrhu Střednědobého výhledu na roky 2020 – 2021 svazku Domažlicko, bod 10) projednání Návrhu rozpočtu Účelového sdružení obcí pro odpadové hospodářství Lazce na rok 2019, bod 11) projednání Návrhu rozpočtu Vodohospodářského svazku obcí Domažlicko (dále jen „VSOD“ ) na rok 2019 a Návrhu střednědobého výhledu rozpočtu VSOD na rok 2020 -2022 a o bod 12) žádost společnosti Autokemp Babylon s. r. o. o prominutí dluhu za neuhrazené nájemné obci. Program byl i se změnami jednomyslně schválen. Ověřovateli byli jednomyslně schváleni Bc. Hrdlička a I. Zavadil.

 

Kontrola usnesení:

 

ZO pověřuje: starostu podpisem

 • Nájemní smlouvy s paní A. Krejčířovou na provoz pohostinství Sauna Babylon, č. p. 132
 • Smlouvy o zajištění služeb s firmou Hrbáček, s. r. o. na zimní údržbu v obci

 

Nadále trvají úkoly:

 

Ad 2) Návrh rozpočtu obce Babylon pro rok 2019 byl řádně vyvěšen na úřední desce Obce Babylon, projednán, finančním výborem doporučen ke schválení. Zastupitelé tedy jednomyslně schválili rozpočet obce Babylon pro rok 2019 ve výši 5 908 125 Kč, s přebytkem 18 677 Kč.

Ad 3) Pro rychlejší a jednoduší řešení rozpočtových změn, navrhl starosta zastupitelům obce, aby mu udělilo pravomoc (v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích) provádět rozpočtová opatření ve schváleném rozpočtu v rozsahu:

a) provádět přesun rozpočtových prostředků, při němž se jednotlivé příjmy nebo výdaje navzájem ovlivňují, aniž by se změnil schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů

b) použít nové, rozpočtem nepředvídané příjmy k úhradě nových, rozpočtem nezajištěných výdajů, čímž se zvýší celkový objem rozpočtu

c) provádět přesun rozpočtových prostředků mezi položkami a paragrafy na straně výdajů z důvodu objektivně působících skutečností, které ovlivňují plnění rozpočtu (navýšení, popř. ponížení výdajů již rozpočtovaných)

d) navýšení výdajů, které změní celkový objem rozpočtu, za jedno rozpočtové opatření v celkové výši max. 50 tis. Kč

Rozpočtová opatření v částkách vyšších může starosta samostatně provádět jen v případech:

a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů

b) kdy zapojení dalších výdajů vyžaduje zajištění chodu obce, v případě havárií nebo stavu nouze, výdaje na odvrácení škod, dále kdy včasné provedení úhrady je vázáno penalizací

c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být realizován.

Výše uvedenou pravomoc zastupitelé jednomyslně schválili.

Ad 4) Zastupitelům byla předložena kalkulace stočného pro rok 2019. K navýšení o 1,86 Kč/m3, (tj. 3, 96%) proti předchozímu roku došlo z několika důvodů. Pro původní výpočet ceny stočného byly při převzetí od předchozího provozovatele předloženy nerelevantní podklady s ohledem na výši fakturovaných m3. Velmi vysoké jsou náklady na údržbu čerpadel na čerpacích stanicích, které se často ucpávají vlhčenými kapesníky, a to zejména v letních měsících. Neposledním faktem je, že stále ještě několik vlastníků nemovitostí nemá uzavřenu smlouvu s provozovatelem kanalizace a někteří dokonce uvádějí mylné informace o obyvatelnosti chat. Zastupitelé jednomyslně schválili kalkulaci stočného pro rok 2019 ve výši 48,56 Kč/m3.

Ad 5) Předložený dodatek společnosti ČEZ Distribuce, a. s. je vyhotoven kvůli odkladu připojení budoucí stavby MŠ k nově zřízenému sloupku. Dodatek č. 001 smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení do distribuční soustavy 0,4 kV – číslo: 17_SOBS01_4121337033 byl jednomyslně schválen a starosta pověřen jeho podpisem.

Ad 6) Na předchozím jednání byly schváleny příspěvky z rozpočtu obce. Nyní byly zastupitelstvu předloženy smlouvy o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu obce Babylon pro TJ Sokol Babylon, SDH Babylon a SNN v ČR, z. s. Zastupitelé jednomyslně schválili Smlouvu o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu obce Babylon na rok 2019 pro TJ Sokol Babylon ve výši 40 000 Kč s podmínkou, že prostředky nesmí být použity na výdaje za elektrickou energii. Zastupitelé jednomyslně schválili Smlouvu o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu obce Babylon na rok 2019 pro SDH Babylon ve výši 58 000 Kč. Jednomyslně byla schválena Smlouva o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu obce Babylon na rok 2019 pro SNN v ČR, z. s. ve výši 2 000 Kč. Starosta byl pověřen podpisem všech těchto 3 smluv.

Ad 7) Z důvodu nutné aktualizace byl vyhotoven návrh nového požárního řádu obce. Zastupitelé jednomyslně schválili návrh Obecně závazné vyhlášky č. 3/2018, kterou se vydává požární řád obce Babylon.

Ad 8) V Jednacím řádu obce Babylon je nyní lhůta pro předložení podkladů zastupitelům 10 dnů před konáním zasedání ZO. Zastupitelé jednomyslně schválili snížit tuto dobu na zákonných 7 dnů předem.

Ad 9) Zastupitelé projednali a jednomyslně schválili Návrh rozpočtu Svazku Domažlicko pro rok 2019 a Návrh Střednědobého výhledu na roky 2020 – 2021 Svazku Domažlicko.

Ad 10) Zastupitelé projednali a jednomyslně schválili Návrh rozpočtu Účelového sdružení obcí pro odpadové hospodářství Lazce na rok 2019.

Ad 11) Zastupitelé projednali a jednomyslně schválili Návrh rozpočtu VSOD na rok 2019 a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu VSOD na rok 2020 -2022.

Ad 12) Jednatelka společnosti Autokemp Babylon s. r. o. požádala jménem společnosti o prominutí dluhu za neuhrazené nájemné z předchozích let. Zastupitelé tuto žádost vzali na vědomí a jednomyslně souhlasili s uskutečněním společné schůzky finančního výboru, jednatelky a vedení obce k vyřešení této situace způsobem nejpřijatelnějším pro obě strany.

Započato: 18:30 hod

Skončeno: 19:35 hod

Zapsala: Švehlová

 

Ověřili: …………………………….                                      ………………………………

            Bc. Michal Hrdlička                                              Ivan Zavadil

Ověřovatelé svým podpisem stvrzují smazání zvukového záznamu pořízeného při zasedání.

 

Usnesení č. 10/2018

z jednání zastupitelstva obce 19. 12. 2018

Zastupitelstvo obce:

Schvaluje:

 • rozpočet obce Babylon pro rok 2019 a to ve výši 5 908 125 Kč, s přebytkem 18 677,- Kč
 • uděluje starostovi pravomoc (v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích) provádět rozpočtová opatření ve schváleném rozpočtu v rozsahu:

a) provádět přesun rozpočtových prostředků, při němž se jednotlivé příjmy nebo výdaje navzájem ovlivňují, aniž by se změnil schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů

b) použít nové, rozpočtem nepředvídané příjmy k úhradě nových, rozpočtem nezajištěných výdajů, čímž se zvýší celkový objem rozpočtu

c) provádět přesun rozpočtových prostředků mezi položkami a paragrafy na straně výdajů z důvodu objektivně působících skutečností, které ovlivňují plnění rozpočtu (navýšení popř. ponížení výdajů již rozpočtovaných)

d) navýšení výdajů, které změní celkový objem rozpočtu, za jedno rozpočtové opatření v celkové výši max. 50 tis. Kč

Rozpočtová opatření v částkách vyšších může starosta samostatně provádět jen v případech:

a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů

b) kdy zapojení dalších výdajů vyžaduje zajištění chodu obce, v případě havárií nebo stavu nouze, výdaje na odvrácení škod, dále kdy včasné provedení úhrady je vázáno penalizací

c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být realizován.

- kalkulaci stočného obce Babylon pro rok 2019 s platností od 1. 1. 2019 ve výši 48,56 Kč/m3

- Dodatek č. 001 smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení do distribuční soustavy 0,4 kV – číslo: 17_SOBS01_4121337033

- Smlouvu o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu obce Babylon na rok 2019 pro TJ Sokol Babylon ve výši 40 000 Kč s podmínkou, že prostředky nesmí být použity na výdaje za elektrickou energii

- Smlouvu o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu obce Babylon na rok 2019 pro SDH Babylon ve výši 58 000 Kč

- Smlouvu o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu obce Babylon na rok 2019 pro SNN v ČR, z. s. ve výši 2 000 Kč

- návrh Obecně závazné vyhlášky č. 3/2018, kterou se vydává požární řád obce Babylon

- změnu v Jednacím řádu obce, a to v bodu předložení podkladů zastupitelům před konáním ZO. Z původních 10 dnů bude doba snížena na 7 dní.

- Návrh rozpočtu Svazku Domažlicko pro rok 2019 a Návrh Střednědobého výhledu na roky 2020 – 2021 Svazku Domažlicko

- Návrh rozpočtu Účelového sdružení obcí pro odpadové hospodářství Lazce na rok 2019

- Návrh rozpočtu VSOD na rok 2019 a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu VSOD na rok 2020 -2022

- svolání společné schůzky vedení společnosti Autokemp Babylon, s.r.o. a zástupců Obce Babylon k vyřešení žádosti o prominutí dluhu za neuhrazené nájemné, který má společnost vůči obci.

Zamítá:

 

Bere na vědomí:

 • Žádost společnosti Autokemp Babylon, s.r.o. o prominutí dluhu za neuhrazené nájemné vůči Obci Babylon

 

Pověřuje:

Starostu podpisem:

: Dodatku č. 001 smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení do distribuční soustavy 0,4 kV – číslo: 17_SOBS01_4121337033

: Smlouvy o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu obce Babylon na rok 2019 pro TJ Sokol Babylon

: Smlouvy o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu obce Babylon na rok 2019 pro SDH Babylon

: Smlouvy o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu obce Babylon na rok 2019 pro SNN v ČR, z. s.

 

 

Nadále trvají úkoly:

 

 • Uzavření smlouvy o příspěvku z rozpočtu obce Babylon pro rok 2019 ve výši 16 995 Kč Plzeňskému kraji na dopravní obslužnost

 

                    ………………………                                …..………………………….

                Ing. Marcela Pitipáčová                            Pavel Bambásek

                  místostarostka obce                                  starosta obce