Obsah

Program ZO 2. 10. 2017, začátek 18:30 hod. na OÚ Babylon

 

Program:

  1. Zahájení, kontrola usnesení, určení ověřovatelů
  2. Slib nové členky zastupitelstva obce Babylon
  3. Schválení vybraného zhotovitele komunikace Za poštou
  4. Rozpočtové opatření č. 5
  5. Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo s Tracor cz, uzavřené dne 21. 3. 2017
  6. Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo s Tracor cz, uzavřené dne 13. 10. 2016
  7. Žádost manželů Růžkových o proplacení výjimky
  8. Žádost p. Elise na možnost zřízení kanalizační stoky
  9. Přijetí dotace od Plzeňského kraje na akci „Rekonstrukce technologie a technického zařízení čističky odpadních vod Babylon
  10. Různé – informace o odvodnění nové komunikace Za poštou