Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zastupitelstvo obce

 • Pavel Bambásek - starosta
 • Ing. Marcela Pitipáčová - místostarostka
 • Bc. Michal Hrdlička - člen zastupitelstva, předseda finančního výboru
 • Karel Polák - člen zastupitelstva, předseda kontrolního výboru
 • Simona Schlägelová - členka zastupitelstva
 • Ivan Zavadil - člen zastupitelstva
 • Zbyněk Gureň - člen zastupitelstva

 

Finanční výbor

 • předseda: Bc. Michal Hrdlička
 • členové: Ing. Tomáš Hrubý,  Eva Vosecká, Mgr. Kamila Beňušíková - Angelovová, Ondřej Temcsák

 

Kontrolní výbor

 • předseda: Karel Polák
 • členové : Ivan Zavadil, Ing. Jiří Královec

 

Komise pro občanské záležitosti

 • Karel Polák, Jana Steinbachová

      

 

Jednací řád zastupitelstva obce Babylon zde ke stažení

 

Jednací řád zastupitelstva obce Babylon

Zastupitelstvo obce Babylon (dále jen ZO) se uneslo podle § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) na tomto jednacím řádu:

§ 1.

Úvodní ustanovení

 1. Jednací řád upravuje přípravu, svolání, průběh jednání a usnášení ZO a kontrolu plnění jeho usnesení, jakož i některé další otázky.
 2. O otázkách upravených tímto jednacím řádem, popř. o dalších zásadách svého jednání, rozhoduje ZO v mezích zákona.


§ 2.

Pravomoci ZO

 1. ZO rozhoduje o všech otázkách uvedených v § 84 a násl. a § 102 odst. 4 zákona
  č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení).


§ 3.

Svolání zasedání ZO

ZO se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za dva měsíce. Zasedání ZO svolává a zpravidla řídí starosta. Starosta je povinen svolat zasedání ZO, požádá-li
o to alespoň jedna třetina členů ZO, přednosta okresního úřadu nebo hejtman kraje. Zasedání ZO se koná nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy žádost byla doručena obecnímu úřadu.

Nesvolá-li starosta zasedání ZO v případě, kdy je k tomu povinen, učiní tak místostarosta, popř. jiný člen ZO.

Obecní úřad informuje o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání ZO. Informaci vyvěsí na úřední desce obecního úřadu alespoň 7 dní před zasedáním zastupitelstva; kromě toho může informaci uveřejnit způsobem v místě obvyklým.


§ 4.

Příprava zasedání ZO

 1. Přípravu zasedání organizuje starosta obce; při tom stanoví zejména:
  • dobu a místo konání zasedání
  • rozsah, v němž budou občané na zasedání ZO informováni o činnosti orgánů obce, a dále způsob projednání materiálů a návrhů na opatření s občany
 2. Právo předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání připravovaného zasedání ZO mají jeho členové a výbory.
 3. Písemné materiály, určené pro jednání ZO, předkládá navrhovatel v počtu jednoho výtisku prostřednictvím obecního úřadu nejpozději do 10 dnů před dnem konání zasedání ZO.
 4. Materiály pro jednání ZO obsahují:
  • název materiálu
  • jeho obsah
  • návrh usnesení a důvodovou zprávu
 5. Důvodová zpráva musí obsahovat zejména:
  • zhodnocení dosavadního stavu
  • rozbor příčin nedostatků
  • odůvodnění navrhovaných opatření a jejich ekonomický dopad
 6. Předkládané materiály musí být zpracovány tak, aby umožnily členům ZO komplexně posoudit problematiku a přijmout účinná opatření. Každý člen ZO má právo seznámit se s předkládanými materiály v sídle obecního úřadu alespoň 7 dnů před jednáním ZO. 
 7. Osoby, oprávněné k tomu podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tj. zejména občané obce, mají právo požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti; je-li žádost podepsána nejméně 0,5% občanů obce, musí být projednána na zasedání ZO nejpozději do 60 dnů. Mají rovněž právo podávat zastupitelstvu obce návrhy, připomínky a podněty; podání ZO vyřizuje bezodkladně, nejdéle do 60 dnů.


§ 5.

Účast členů zastupitelstva obce na zasedání ZO

 1. Členové ZO jsou povinni se zúčastnit každého zasedání, v opačném případě se musí omluvit starostovi s uvedením důvodu. Také pozdní příchod nebo předčasný odchod z jednání omlouvá starosta.
 2. Účast na jednání stvrzují členové podpisem do listiny přítomných.


§ 6.

Program zasedání ZO

 1. Program zasedání ZO sestavuje starosta.
 2. O zařazení návrhů přednesených v průběhu zasedání ZO na program jeho jednání rozhodne ZO.


§ 7.

Průběh zasedání ZO

 1. Zasedání ZO řídí zpravidla starosta.
 2. Starosta, nebo zástupce, řídí hlasování, jehož výsledek zjišťuje a vyhlašuje, ukončuje a přerušuje zasedání a dbá o to, aby mělo pracovní charakter a věcný průběh. ZO je schopno se usnášet, je- li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Jestliže při zahájení jednání zastupitelstva nebo v jeho průběhu není přítomna nadpoloviční většina všech členů ZO, ukončí starosta zasedání ZO. Starosta poté svolává náhradní zasedání ZO, a to tak, aby se konalo do 15 dnů.
 3. V zahajovací části jednání starosta upozorní veřejnost na pořízení zvukového záznamu, spolu s upozorněním na formu, způsob a rozsah použití. Dále prohlásí, že zasedání ZO bylo řádně svoláno a vyhlášeno, konstatuje přítomnost nadpoloviční většiny členů, dá schválit program jednání, zda diskuse bude probíhat ke každému bodu zvlášť, nechá zvolit dva členy ZO za ověřovatele zápisu tohoto jednání.
 4. V případě, že byly proti zápisu o průběhu předcházejícího zasedání ZO podány některým členem, popř. některými členy ZO námitky, zastupitelstvo o nich rozhodne. Zápis o průběhu předcházejícího zasedání ZO je při zasedání ZO vyložen k nahlédnutí.
 5. Člen ZO, u něhož skutečnosti nasvědčují existenci střetu zájmů ohledně určité záležitosti, kterou má ZO projednávat, je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání zastupitelstvu. O tom, zda existuje důvod pro vyloučení z projednávání a rozhodování této záležitosti, rozhodne ZO.
 6. Úvodní slovo k jednotlivým bodům programu uvede předkladatel.
 7. Do rozpravy se přihlašují účastníci zasedání písemně nebo zvednutím ruky v průběhu zasedání. Bez ohledu na pořadí přihlášek do diskuse musí být uděleno slovo tomu členovi ZO, který namítá nedodržení jednacího řádu nebo platných právních předpisů. Požádá-li na zasedání ZO o slovo člen vlády, nebo jím určený zástupce nebo zástupce orgánů kraje, musí mu být uděleno. Osoby, oprávněné k tomu podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tj. zejména občané obce, mají právo vyjadřovat na zasedání ZO svá stanoviska k projednávaným věcem. Slovo těmto osobám uděluje starosta, a to zpravidla poté, co předkladatel přednesl úvodní slovo k určitému bodu programu, popř. na závěr rozpravy poté, co se k projednávané věci vyjádřili členové ZO. Ustanovení odstavce 11. 12. platí obdobně.
 8. ZO může v průběhu jednání hlasováním bez rozpravy body pořadu přesunout nebo sloučit rozpravu ke dvěma nebo i více bodům programu.
 9. Do diskuse se mohou členové ZO přihlásit jenom do konce rozpravy.
 10. Nikdo, komu předsedající neudělil slovo, se jej nemůže ujmout.
 11. Rozprava se řídí následujícími pravidly:
  • Nikdo nemůže mluvit v téže věci víckrát než dvakrát (tj. jednou v rámci diskusního vystoupení a jednou v rámci technické poznámky, nebo dvakrát v rámci technické poznámky).
  • Doba diskusního vystoupení nesmí přesáhnout 10 min. u předkladatele
   a 5 min. u ostatních účastníků rozpravy.
  • Technická poznámka nesmí trvat déle než 3 min.
  • Návrh na ukončení rozpravy může podat kterýkoli člen ZO, o jeho návrhu se hlasuje bez rozpravy.


§ 8.

Příprava usnesení ZO

 1. Návrh usnesení předkládaný ZO ke schválení vychází ze zpráv projednávaných tímto orgánem a z diskuse členů zastupitelstva.
 2. Usnesení musí obsahově odpovídat výsledkům jednání, závěry, opatření a způsob kontroly musí být v usnesení formulovaný stručně, adresně, s termíny a odpovědností za splnění ukládaných úkolů. Návrh usnesení předkládá předsedající schůze.
 3. Usnesením zastupitelstva se ukládají úkoly starostovi, jiným členům zastupitelstva, obecnímu úřadu, popř. výborům.


§ 9.

Hlasování

 1. ZO je schopno usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
 2. Vyžaduje-li povaha usnesení, aby zasedání ZO hlasovalo o jednotlivých bodech navrženého usnesení, stanoví jejich pořadí pro postupné hlasování předsedající.
 3. Byly-li uplatněny pozměňující návrhy, dá předsedající hlasovat nejprve o těchto změnách a poté o ostatních částech návrhu.
 4. V případě, že je předložen návrh usnesení v několika variantách, hlasuje zastupitelstvo nejprve o variantě doporučené předkladatelem. V případě uplatnění protinávrhu, hlasuje se nejdříve o tomto. Schválením jedné varianty se považují ostatní varianty za nepřijaté.
 5. Nepřijme-li zastupitelstvo navržené usnesení, nebo žádnou z jeho předložených variant, předkladatel vypracuje nový návrh usnesení.
 6. Hlasování se provádí veřejně nebo tajně, přičemž rozhoduje ZO. Veřejné hlasování se provádí zdvižením ruky pro návrh nebo proti návrhu, nebo se lze hlasování zdržet. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina všech členů ZO.
 7. Usnesení ZO a právní předpisy obce podepisuje starosta spolu s místostarostou, nebo jiným radním.
 8. Zveřejnění usnesení ZO se provádí vyvěšením na úřední desce a webových stránkách obce, pokud není zákonem stanoveno jinak.


§ 10.

Dotazy členů zastupitelstva obce

 1. Člen zastupitelstva obce má při výkonu své funkce právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na starostu obce, na výbory a vedoucí organizačních složek obce, statutární orgány příspěvkových organizací, které obec zřídila, nebo zástupce obce v orgánech právnických osob, které obec založila.
 2. Odpověď na dotazy, připomínky a podněty podle předcházejícího odstavce musí být dána bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů, pokud jejímu poskytnutí nebrání zákony upravující mlčenlivost anebo zákaz jejich zveřejnění.
 3. Souhrnnou zprávu o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů předkládá starosta na jednání ZO. Pokud tazatel vyjádří v této souvislosti nespokojenost s vyřízením jeho dotazu, zaujímá k tomu konečné stanovisko ZO.
 4. Uplatněné dotazy na jednání ZO se zaznamenávají v zápise a je o jejich vyřízení vedena evidence u obecního úřadu.


§ 11.

Péče o nerušený průběh jednání

 1. Nikdo nesmí rušit průběh jednání ZO, předsedající může vykázat ze zasedací síně rušitele jednání.
 2. Nemluví-li řečník k věci nebo překročí-li stanovený limit, může mu předsedající odejmout slovo.


§ 12.

Ukončení zasedání zastupitelstva obce

Předsedající prohlásí zasedání za ukončené, byl-li pořad jednání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo. Rovněž prohlásí zasedání za ukončené, klesne-li počet přítomných členů pod nadpoloviční většinu nebo z jiných závažných důvodů, zejména nastanou-li skutečnosti znemožňující nerušené jednání; v těchto případech svolá náhradní zasedání ZO.


§ 13.

Orgány zastupitelstva obce

 1. ZO může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Svá stanoviska
  a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu obce. ZO zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor.
 2. Předsedou výboru je vždy člen ZO. Členy výborů jsou členové ZO a podle potřeby rovněž další odborníci.


§ 14.

Organizačně technické záležitosti zasedání ZO

 1. O průběhu zasedání ZO se pořizuje zápis, za jehož vyhotovení odpovídá obecní úřad. Vede také evidenci usnesení jednotlivých zasedání a soustřeďuje zprávy o jejich plnění.
 2. Schválený zápis dosvědčuje průběh jednání a obsah usnesení. Jeho nedílnou součástí je vlastnoručně podepsaná listina přítomných, návrhy, dotazy, podané při zasedání písemně.
 3. O průběhu zasedání zastupitelstva, se pro potřeby vyhotovení zápisu pořizuje zvukový záznam, který bude po ověření skartován, a záznam o skartaci potvrdí ověřovatelé.
 4. V zápisu se uvádí:
 • den a místo zasedání
 • hodina zahájení a ukončení
 • doba přerušení
 • jména určených ověřovatelů zápisu
 • počet přítomných členů ZO, jména omluvených i neomluvených členů zastupitelstva
 • schválený pořad jednání ZO
 • průběh rozpravy se jmény řečníků
 • průběh a výsledek hlasování jmenovitě
 • podané dotazy a návrhy
 • schválené znění usnesení
 • další skutečnosti, které by se podle rozhodnutí členů ZO měly stát součástí zápisu
 1. Zápis se vyhotovuje do 10 dnů po skončení zasedání zastupitelstva a podepisuje jej starosta nebo místo starosta a určení ověřovatelé. Musí být uložen na obecním úřadě k nahlédnutí. Po uplynutí 5 let je předán okresnímu archivu k archivaci.
 2. O námitkách členů ZO proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání ZO.


§ 15.

 1. Starosta provede organizační opatření k zabezpečení usnesení ZO.
 2. Kontrolu plnění usnesení ZO provádí kontrolní výbor. O provedené kontrole výbor pořídí zápis, který předloží zastupitelstvu obce. K zápisu výbor přiloží vyjádření orgánu, popř. zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala.


§ 16.

Jednací řád schválilo ZO dne 19. 12. 2018.

 

 

Ing. Marcela Pitipáčová                                                                 Pavel Bambásek

       místostarostka                                                                           starosta