Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zpět

Zásady pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Babylon

zde ke stažení

Obec Babylon

Babylon 27, 344 01 Domažlice
_________________________________________________________________________

 

 

Zásady pro poskytování peněžních prostředků z rozpočtu obce Babylon

 

 • Zastupitelstvo obce Babylon si usnesením ze dne 13. 02. 2017 č. 2/2017 vyhradilo ve smyslu ustanovení § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, pravomoc rozhodovat o poskytnutí všech dotací a návratných finančních výpomocí fyzickým nebo právnickým osobám a o uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí ve smyslu ustanovení § 10a  a násl. zákona č. 250/2000 Sb., rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bez ohledu na jejich výši, poskytovaných na podporu kulturní, sportovní, volnočasové a vzdělávací činnosti, zájmových sdružení a místních spolků, jako výraz podpory fyzických a právnických osob při rozvoji občanské společnosti v obci.
   
 • Usnesením zastupitelstva obce Babylon ze dne 10. 04. 2017 č. 5/2017, bylo schváleno znění těchto zásad, jejichž účelem je sjednotit postup při podávání a projednávání žádostí o poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu obce Babylon (dále jen „dotace“) a při jejich poskytování a vyúčtování fyzickým a právnickým osobám.

 

I

Všeobecná ustanovení

 

 1. Lhůta k podání žádosti o poskytnutí dotace pro daný kalendářní rok je vždy do konce října předcházejícího kalendářního roku.
   
 2. V případě jednorázových akcí, lze podat žádost i v průběhu roku. Zastupitelstvo obce ji na nejbližším jednání posoudí a rozhodne, zda lze podporu poskytnout.
   
 3. Zastupitelstvo obce rozhoduje o tom, v jaké výši a zda podpoří jednotlivé žadatele. Rozhodnutí o přiznání či nepřiznání dotace je součástí zápisu z jednání zastupitelstva obce.
   
 4. Za kontrolu plnění těchto podmínek podle těchto Zásad je odpovědný kontrolní výbor.
   
 5. Na poskytnutí příspěvku není právní nárok a nezakládá příjemci nárok na další příspěvky v následujících letech.


II

Podmínky pro poskytnutí podpory

 

 1. O dotaci na podporu kulturních, sportovních, sociálních a jinak veřejně prospěšných aktivit s prokazatelným přínosem pro rozvoj občanů a prezentaci obce může žádat fyzická nebo právnická osoba (dále jen žadatel).
   
 2. Žadatel může být:
 • fyzická nebo právnická osoba se sídlem na území obce
 • fyzická nebo právnická osoba se sídlem v ČR pořádající akci na území obce
 • fyzická nebo právnická osoba, která má působnost na území obce
   
 1. Žadatel o poskytnutí dotace musí mít vyrovnány veškeré závazky vůči obci a zejména správně a úplně předložené vyúčtování, pokud byly žadateli dotace v předchozím roce poskytnuty.
   
 2. Žadatel, který obdrží dotaci z rozpočtu obce je povinen zajistit propagaci obce (na propozicích, letácích, atd.). Propagace bude provedena formou uvedení znaku obce na příslušném materiálu a textem ve znění „Akce se koná za finanční podpory obce Babylon“, nebo „Činnost organizace je finančně podporována obcí Babylon

 

III

Způsob použití dotace

 

 1. Dotaci lze použít zejména za účelem úhrady těchto nákladů spojených s činností nebo s realizací projektů:
 • nájemné místností, sálů, hřišť a dalších venkovních či vnitřních prostor, případně náklady spojené s jejich přípravou, provozováním a úklidem
 • propagace, vydávání tiskovin
 • honoráře přednášejících a účinkujících
 • nákup energií
 • nákup spotřebního materiálu
 • zajištění služeb
 • dopravu osob a materiálu v souvislosti s realizací soutěží, projektů
 • ceny a upomínkové předměty pro soutěžící
 • nákup drobného hmotného majetku
 • pohoštění a dary budou posuzovány individuálně
   
 1. Dotaci nelze použít na:
 • nákup nemovitostí
 • mzdy zaměstnanců, ostatní osobní náklady a odvody na sociální a zdravotní pojištění
 • nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s vlastním posláním sdružení
 • úhrady členských příspěvků
 • financování podnikatelských aktivit
 • leasing
 • úhradu úroků z úvěrů a půjček

   

IV
Předkládání smluv a jejich náležitosti

 

 1. Žádost o dotaci předkládá žadatel osobně nebo písemně na adresu: Obecní úřad Babylon, čp. 27,  344 01 Domažlice
   
 2. Pro splnění termínu uzávěrky pro podání žádosti je v případě zaslání žádosti prostřednictvím České pošty rozhodující datum na poštovním razítku, v případě osobního doručení na Obecní úřad datum na podacím razítku.
   
 3. Žádost je přijata k dalšímu projednání, pokud obsahuje všechny požadované náležitosti:
 • přesný název žadatele v souladu s evidencí v příslušných registrech
 • podpis oprávněnou osobou (statutárním zástupcem)
 • přesný název akce se specifikací účelnosti akce (v případě dotace na jednotlivé akce)
 • prospěšnost pro obyvatele obce
 • podrobnou kalkulaci příjmů a výdajů s vyčíslením ztrátovosti akce.
   
 1. Pokud dojde ze strany žadatele ke zkreslování údajů, sloužících jako podklad pro stanovení výše dotace, nebude tomuto žadateli v následujícím roce příspěvek poskytnut.
   
 2. Všechny došlé žádosti a jejich náležitosti jsou veřejnými dokumenty, které se archivují. Žadatelům se tyto dokumenty nevracejí.

   

V
Vyúčtování dotace, závěrečná zpráva

 

 1. Žadatel je povinen předložit závěrečnou zprávu a vyúčtování čerpání dotace.
 2. Závěrečná zpráva o využití poskytnuté dotace musí obsahovat popis realizace a zhodnocení projektu nebo činnosti.
   
 3. Příjemce doloží vyúčtování kopiemi účetních dokladů, nájemních, kupních smluv, objednávek a dalších dokladů, které se vztahují k čerpání poskytnuté dotace.
   
 4. Pokud žadatel nemůže z vážných důvodů předložit v termínu konečné vyúčtování, musí nejpozději v tomto termínu písemně požádat Obecní úřad o prodloužení lhůty pro předložení konečného vyúčtování. Obecní úřad posoudí v žádosti uvedené důvody a rozhodne buď o náhradním termínu konečného vyúčtování, nebo o ponechání termínu původního

 

 1. Nevyčerpané prostředky dotace příjemce poukáže zpět na účet obce nejpozději do 15 dnů od předložení závěrečné zprávy a vyúčtování příspěvku.

   

VI

Závěrečná ustanovení

 

 1. Tyto Zásady schválilo Zastupitelstvo obce dne 10. 4. 2017.
   
 2. Výjimky z těchto zásad schvaluje v odůvodněných případech Zastupitelstvo obce Babylon.
   
 3. Jakékoli změny v Zásadách jsou vyhrazeny pouze Zastupitelstvu obce.

 

  

 


 

 

Vyvěšeno: 8. 3. 2017

Datum sejmutí:

Zpět