Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zpět

Reakce místostarosty na dopis přiložený k vyúčtování stočného

Vážení spoluobčané,

v minulém týdnu jste spolu s vyúčtováním stočného, obdrželi i dopis od jednatele společnosti AQUAŠUMAVA s.r.o., pana Ing. Igora Kasalického. V tomto dopise bylo uvedeno několik polopravd a lží. Proto jsem se rozhodl k napsání tohoto dopisu, ve kterém Vám vysvětlím vše tak, jak to ve skutečnosti
 bylo a je.

Po zvolení nového zastupitelstva obce, jsme začali pracovat na svých slibech, které jsme Vám před volbami dali. Jednou z věcí, která Vás občany zajímala, byla výše stočného v obci. Udělal jsem tedy průzkum cen stočného v obcích s podobným počtem obyvatel. Na jeho základě jsem zjistil, že ze zhruba deseti porovnávaných obcí našeho regionu, platíme druhé nejvyšší stočné! Na základě této skutečnosti jsme oslovili dva provozovatele čistíren odpadních vod (ČOV) a to konkrétně společnosti PRAVES s.r.o. a CHVaK a.s., kteří působí v našem okolí, aby nám předložili cenové nabídky na provozování ČOV v naší obci za stejných podmínek, jako měla společnost AQUAŠUMAVA s.r.o.. Cenovou kalkulaci nám zaslala jen společnost CHVaK a.s., ve které byla uvedena cena stočného o 5 Kč/m3 nižší oproti společnosti AQUAŠUMAVA s.r.o., což dělá pro čtyřčlennou rodinu úsporu cca 600 Kč ročně.

Dále jsme se snažili rozklíčovat veškeré položky, ze kterých se skládá celková cena stočného, a které nám společnost AQUAŠUMAVA s.r.o. předkládala v kalkulaci. Zjistili jsme nesrovnalosti v ceně za spotřebovanou el. energii na provoz ČOV, kdy nám bylo účtováno o cca 60 000 Kč za rok víc, než byla skutečná spotřeba a další nesrovnalosti, ze kterých se dalo předpokládat, že chod ČOV není zcela v pořádku (např. rozdíl v množství likvidovaných kalů v jednotlivých letech). V tomto nás utvrdila i stížnost obyvatelů osady Šnajberk, kteří si stěžovali, že z naší ČOV dochází k únikům nepřečištěné odpadové vody a tím ke kontaminaci Šnajberského rybníku. Dalším šetřením bylo zjištěno, že nedochází ke kontrolám plátců stočného a že některé vodoměry mají prošlou revizi.

Na základě těchto zjištěných skutečností zastupitelstvo obce rozhodlo svým usnesení č.1/2016 ze dne
1. 2. 2016 podat společnosti AQUAŠUMAVA s.r.o. výpověď smlouvy na provozování ČOV. Výpovědní doba byla dána smlouvou 1 rok. 

Zvažovali jsme výběr nového provozovatele ČOV v obci a nakonec zastupitelstvo obce rozhodlo svým usnesením č. 2/2017 ze dne 13. 2. 2017 vstoupit do Vodohospodářského svazku obcí Domažlicka (VSOD). Jedním z důvodů vstupu do svazku, jehož členy jsou obce a města v našem regionu je, že vznikl za účelem zabezpečování společného postupu při zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod, jak vyplývá z článku II stanov Svazku obcí. Dále pro společný postup při získávání finančních prostředků na obnovu a modernizaci vodovodů a kanalizací jak z národních fondů, tak i z fondů evropských. Přistoupením naší obce do svazku jsme tak získali partnerství, díky kterému můžeme plnit své sliby a závazky dané občanům Babylonu, dále je možné účelněji a efektivněji využívat veškeré finanční prostředky.

 

Vodohospodářský svazek je 100% vlastníkem společnosti CHVaK a.s., z tohoto důvodu lze aplikovat výjimku ze zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, tzv. vertikální spolupráci.

Proto žádné výběrové řízení neproběhlo a ani proběhnout nemuselo. Tento krok byl samozřejmě konzultován s právníky, kteří dohlíželi, aby vše proběhlo dle platných zákonů a nařízení. A jak již bylo výše uvedeno, nový provozovatel podal cenově výhodnější nabídku.

 

Proto zastupitelstvo obce svým usnesením č. 3/2017 ze dne 6. 3. 2017 rozhodlo uzavřít smlouvu se společností CHVAK a.s.

 

O správnosti našeho rozhodnutí nás ujistila i zpráva České inspekce životního prostředí (ČIŽP), která nám byla doručena začátkem letošního roku. Ta uvádí, že na základě kontroly, která proběhla dne 20. 8. 2015 uděluje společnosti AQUAŠUMAVA s.r.o. pokutu za porušení ustanovení vodního zákona při provozování ČOV v obci Babylon. Zde si dovolím uvést část této 15-ti stránkové zprávy:

„Míra ovlivnění jakosti povrchových vod byla posouzena jako významná vzhledem k vysoké

míře překročení limitů zbytkového znečištění daných platným vodoprávním povolením a z důvodu malé vodnatosti místního recipientu.“

 

Omlouvám se za rozsah tohoto dopisu, ale považoval jsem za nutné objasnit Vám veškeré skutečnosti, které složitý proces změny provozovatele ČOV provázely. Doufám, že výše uvedené skutečnosti rozptýlí všechny vaše pochybnosti, které jste díky dopisu od bývalého provozovatel ČOV mohli mít. Musel jsem takto reagovat, protože nechci, aby byla zodpovědná práce zastupitelstva obce zpochybňována polopravdami a lží.

   Pavel Bambásek
                                                                                                                               místostarosta obce Babylon

 

zde ke stažení

Vyvěšeno: 10. 5. 2017

Datum sejmutí: 26. 5. 2017

Zpět