Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Sbor dobrovolných hasičů Babylon

Interaktivní kronika dobrovolných hasičů Babylon

Wapové stránky

 

Kontakty na členy výjezdové jednotky JPO Babylon 2016

Velitel jednoty: Jaroslav Gureň - 723 224 717

Velitel družstva 1: Tomáš Bahník - 721 339 773

Velitel družstva 2: Tomáš Svačina - 728 857 945

Strojník 1: Pavel Mach - 607 835 034

Strojník 2: Josef Kodera - 739 358 439

Hasič 1: Martin Stauber - 607 178 081

Hasič 2: Ondřej Temcsák - 602 670 378

Hasič 3: Michal Hrdlička - 728 624 534

Hasič 4: Lukáš Váchal - 606 826 010

Hasič 5: Jaroslav Gureň ml. - 723 406 975

Historie

shd

Vesnička položená v krásné horské kotlině podčerchovské na jejímž dnu se zrcadlí dva veliké rybníky a rovněž je obklopená krásnými lesy. Již začátkem 20. století k sobě vábila mnohé návštěvníky a později letní hosty, kteří sem přijížděli trávit svoji dovolenou. Možno říci, že již od roku 1905 začíná turistický ruch a v tomto roce měla obec pouze 26 čísel popisných. v dalších letech se vzrůst a rozvoj obce vyvíjel velmi příznivě.. V roce 1928 se vystavěl nový hotel “Praha“ a dostává číslo 52. A tak roste bývalá vesnička s nově vystavěnými domky a vilami. Za takového rozvoje nastávají nedostatky, které se musí řešit: např. otevírá se železniční zastávka, zavádí se elektrické osvětlení, zřizuje se letní pošta, upravuje se koupaliště a okolí Babylonu.

Při takovém rozvoji obce je jedna z nejdůležitějších potřeb zřídit hasičský sbor a proto byl starosta obce p. Beroušek Josef pověřen tento úkol v krátké době vyřešit. A tak svolal dne 7.dubna 1930 veřejnou schůzi do hotelu Bohmann. Schůze byla v hojném počtu navštívena, byli přítomni i zástupci domažlické župy Chodské a to župní starosta br. václav Ebenstreit, župní jednatel br. Václav Hojda a župní velitel br. Karel Hotzel. Starosta obce velmi dobře vysvětlil a odůvodnil zřízení hasičského sboru v obci. Rovněž i zástupci domažlické župy Chodské uvítali zřízení hasičského sboru. Že schůze měla veliký ohlas bylo patrno z toho, že se okamžitě přihlásili dva členové zakládající, patnáct členů činných a šestnáct přispívajících. A tak byl učiněn první krok k založení sboru dobrovolných hasičů v Babyloně. Dne 3. května 1930 složili všichni členové hasičský slib a tím se rychle pokračovalo ve výstavbě sboru. Dne 21.dubna 1930 se konala první výroční schůze, na které byli zvoleni první funkcionáři a to starosta Jiří Aulík, jednatelem Jan Svačina , pokladníkem Matouš Svoboda, velitelem František Pitipáč, náměstkem velitele Josef Škarban, náčelníkem oddělení Jan Kralovec, členové výboru Josef Berouček, František Holštajn, Antonín Černý, Ladislav Půta a revizoři účtů Jindřich Hála, Josef Kruml a Michal Tauer.

První a velkou starostí sboru bylo zakoupiti stříkačku, postavit hasičskou zbrojnici, opatřit výzbroj a výstroj. Nebyl to úkol lehký, neboť byl finančně velmi nákladný. K zakoupení stříkačky došlo dost nabídek od různých firem, ale nejlepší se zdála být nabídka od firmy ing. Eberta z Prahy. A tak byl pozván dne 9. listopadu 1930 na schůzi, kde provedl přednášku ke stříkačce a schůze se téhož dne usnesla zakoupiti dvoukolovou stříkačku s automobilovým pohonem za 70 000,. Kč. Koncem dubna 1931 byla srříkačka dodána i s autem . Auto převzala obec a bylo předěláno na autokar.Obec dostala koncesi k používání auta pro výlety s letními hosty. Z finančního zisku se měl uhradit dluh, ale tento způsob se moc neosvědčil, neboť autokar vyžadoval časté opravy a obci působil značné vydání.V roce 1933 byl atokar prodán. Se zaplacením stříkačky měla obec i sbor veliké finanční potíže. Celá záležitost se vyřešila v srpnu u malostranské záložny, kde měl ing. Ebert svůj účet. Po uskladnění stříkačky bylo nutno postavit hasičskou zbrojnici a tak mětský úřad v Domažlicích daroval pozemek proti rybníčku. Dne 26.července 1931 byla konána slavnost k předání motorové stříkačky a hasičské zbrojnice. Postavením hasičské zbrojnice byly provedeny první hlavní úkoly ustanoveného sboru a nyní bylo potřeba získat odbornou způsobilost, jak po stránce teoreticé, tak praktické .Za tímto účelem byli vysláni do župní školy v Domažlicích br. František Pitipáč, Škarban st. a Josef Veber . Samaritánského hnutí se zúčastnili Jan Šťastný, Josef Beroušek, Josef Škarban ml.. První výjezd k požáru měl sbor dne 6.9.1932, kdy po jedné hodině v noci vznikl požár v domku Matěje Forsta čp. 23 v Babyloně. Důvodem požáru byla patrně jiskra, která vnikla do půdního prostoru a dále do uložené slámy.

Sbor se zabýval i stránkou kulturní, kdy pravidelně pořádal tradiční silvestrovské plesy, při nichž s přáním dalšího zdaru vykročil sbor vždy s optimismem do nového roku. Mimo to se též věnovali divadelní činnosti. a tak v těchto různých starostech i radostech šel život sboru až do roku 1938. Dne 24. listopadu 1938 byla naše obec obsazena němci a všechny spolky byly zlikvidovány. Výbor přestal pracovat, přestaly schůze a volné rozhodování. Bylo to dlouhých šest let a pět měsíců, než jsme se zase v květnu 1945 mohli nadechnout k svobodnému životu. Mezi prvními úkoly obce bylo též nové ustanovení hasičského sboru. a proto dne 26.srpna 1945 svolal předseda místního národního výboru Jan Královec ustanovující schůzi hasičského sboru. Na této schůzi se přihlásilo 23. členů činných a 22 přispívajících. Byly provedeny volby prozatimního výboru a zvoleni starostou p. Vait, velitelem Jan Šťastný, náměstkem velitele p. Škarban st.., jednatelem Jan Svačina, pokladníkem Matouš Svoboda, revizory účtů p. Bílek a p. Tuswald. Dne 12. ledna 1946 byla konaná v restauraci u Bohmannů první výroční schůze. Zde se hlavně hovořilo o tom, že je nutné dát do pořádku inventář, doplnit hadice, opravit zbrojnici a doplnit výzbroj. Finanční prostředky na tyto účely získával sbor z členských příspěvků, pořádáním zábav a z přídělu místního národního výboru.Stříkačka byla po okupaci v dobrém technickém stavu a ke stříkačce zíslal sbor auto Citroen. O výroční schůzi dne 1.dubna 1951 vysvětlil velitel sboru Jan Šťastný změny v organizování hasičských sborů. Rovněž byly provedeny volby a za předsedu místní hasičské jednoty byl zvolen František Pitipáč, pokladníkem a matrikářem Prokop Bílek. Ostatní funkce zůstaly beze změny. V roce 1952 byla opravena hasičská zbrojnice a byl ustanoven požární řád obce. V tomto roce sbor zasahoval při lesním požáru na Pískách. V tomto roce též dochází k reorganizaci středisek a obec Babylon je vybrána jako středisko . Připojeny byly obce Č. Kubice, Spálenec, Maxov, Pasečnice a instruktorem byl jmenován Jan Šťastný. Od roku 1953 byla věnována větší pozornost prevenci. Byly prováděny protipožární prohlídky. Na výroční schůzi konané dne 13.února 1954 byl zvolen předsedou místní jednotky p. Prokop Bílek, funkci pokladníka převzal Josef Černý ml.. ostatní funkce zůstaly nezměněny.Do sboru jsou přijímáni noví členové jako např. p. Václav Lang, Miloš Hána, Jan Steinbach, Bedřich Beroušek. Dne 30. července 1954 odstupuje z funkce Jan Šťastný, který byl zvolen předsedou místního národního výboru. Za velitele byl zvolen Josef Svoboda, který funkci vykonával do 19. května 1956, kdy z důvodu nemoci odstoupil. Velitelem byl zvolen Josef Černý ml.. V tomto roce byla zapojena do činnosti místní jednoty dvě družstva žáků a jedno družstvo dorostenek, jejíchž vedoucím byl p. Jakub Jíša. Pod jeho vedením tato družstva zaznamenala mnoho úspěchů jak v okrskových, tak v okresních soutěžích. Za zmínku stojí okresní soutěž na Babyloně v roce 1958, kde byly děti odměněny zlatou plaketou, tři první místa na okrskové soutěži na Spálenci v roce 1959, dvě zlaté plakety na okresní soutěži na Pasečnici a páté místo v krajské soutěži v Plzni. Nelze opomenout, že 22 dětí složilo zkoušku a tím získalo odznak mladý požárník.

Dne 18. prosince 1960 se konala výroční členská schůze spojená s oslavou 30ti. let trvání sboru. Byla provedena volba do nového výboru, kde u předsedy a velitele nedošlo ke změně. Jednatel Jan Šťastný, organizační Bohumil Tuswald, preventista Černý Míla, mat. tech. referent Jan Vavřík, kulturní p. Steibach, hospodář p. Bílek, řidič vozu Gureň Jaroslav, strojník Josef Svoboda. V roce 1961 byla při výroční schůzi kladně hodnocena činnost mládeže v počtu třiceti dětí. V tomto roce je místní jednota odměněna čestným odznakem za zásluhy. V roce 1964 byla uskutečněna oslava 100. výročí požární ochrany, která se konala na Babyloně v rámci okresního výboru.

Dne 7. listopadu 1964 při výroční schůzi jsou konány volby, kde dochází ke změně velitele. Místo p. Černého byl zvolen Gureň Jaroslav, ostatní funkce nezměněny. Při výroční schůzi 1965 jsou konány volby a dochází ke změně velitele a stává se jím Jíša Jakub a p. Gureň zastává funkci mat.tech. referenta. Ostatní funkce bezezměněny.

V roce 1967 se konají volby a za předsedu je zvolen Jakub Jíša, velitelem Josef Černý, preventistou Antonín Dufek, ostatní funkce bezezměny. V roce 1970 dochází k malému zájmu o práci s mládeží a to se celkově odrazilo v jejich činnosti. V roce 1971 je doplněn výbor za nemocného předsedu Jakuba Jíšu p. Malíkem, který je zvolen za předsedu. Rovněž dochází ke změně za zemřelého p. Steibacha, kterého nahradil p. Suda František. Dále z funkce velitele odstupuje p. Černý, kterého nahradil p. Dufek. V tomto roce sbor zasahoval při lesním podzemním požáru u Čertovo kamene, který vznikl od jiskry lokomotivy. dne 28. dubna 1973 došlo k dalšímu lesnímu požáru u Nozarovo mostu, který vznikl od jiskry lokomotivy. Při této lokalizaci zasahoval sbor Babylon, Č. Kubice a vojáci OPK. Dne 15. září vznikl lesní požár u Černého rybníka v rozsahu 1 ha. Zasahoval sbor Babylon a Domažlice. Naším úkolem bylo dodávat vodu do dvou cisteren..

V roce 1975 při výroční schůzi jsou konány volby do nového výboru, kde dochází ke změně ve složení výboru. Za předsedu byl zvolen Drozda Miroslav, velitel Antonín Dufek, kulturním referentem František Suda, referentem prevence Josef Bahník, organizačním Vosecký František, jednatelem Malík Jaroslav, hospodářem Duchek Jiří, referentem mládeže Lang Václav, mat.tech. referentem Gureň Jaroslav a referentem CO Jiřík Jaroslav. V roce 1976 jsme se zúčastnili okrskové soutěže, která se konala na Babyloně, kde jsme se umístili na prvním místě a postoupili do okresní soutěže, která se konala v Bukovci, kde jsme obsadili osmé místo z dvaceti družstev. Mimo nácviky na soutěž, jsme museli vyjíždět k třinácti lesním požárům, které vznikly od jisker lokomotiv.

Při výroční schůzi konané 3 prosince 1977 jsou konány volby do nového výboru, kde dochází ke změně velitele sboru. Místo p. Dufka, který se odstěhoval byl zvolen za velitele p. Bahník Josef , za preventistu byl zvolen p. Stauber Josef, za referenta mládeže Zrno Karel a jednatelem Lang Václav.

Po osmileté přestávce dne 14. května je panem Zrnem opět založeno družstvo mladých požárníků v počtu jedenácti členů, který tímto navázal na úspěchy mladých požárníků pod vedením p. Jakuba Jíši.. Toto družstvo se každoročně účastnilo hry Plamen, kde se zpravidla umisťovalo na předních místech. V roce 1979 devět členů získalo odznak vzorný požárník třetího stupně. Zároveň v tomto roce dochází ke změně v soutěžích, kde se přechází na požární sport. V dubnu 1980 došlo k požáru v hotelu Čerchov. Lokalizaci požáru provedl DVPS Domažlice, Babylon, Č. Kubice, Spálenec a Folmava. Hasický sbor Babylon provedl dopravu vody do CAS 25 v délce 280 m.

Při výroční schůzi v roce 1982 byl zvolen jednatelem Miroslav Zapletal, referentem CO Václav Lang a kulturním referentem Jiřík Jaroslav.V roce 1983 odstupuje z funkce referenta mládeže p. Zrno a zároveň jeden člen získal odznak vzorný požárník I. stupně.

Dne 8.12.1984 se konala výroční schůze, kde dochází ke změně výboru. Byla provedena doplňující volba, kde byla pí. Langová zvolena do funkce jednatele, referentem mládeže byl zvolen p.Gureň st. a referentem CO p. Václav Lang.Zároveň se v tomto roce uskutečnily zkoušky III. a II. st. vzorného požárníka. Odznak VP III. st. získalo deset členů a II. st. čtyři členové sboru. Pro nevyhovující technický stav byla zrušena PRAGA RN.

V roce 1986 odstoupil referent mládeže p. Gureň Jaroslav st. pro nezájem dětí.

V roce 1987 dochází ke změně výboru, kde p. Polák zastává funkci hospodáře, p. Jiřík. místopředsedy a p. Duchek kulturního referenta. V roce 1988 bylo přiděleno sboru požární vozidlo Š 1203.

V roce 1990 při valné hromadě byl zvolen sedmi členný výbor ve složení. Předseda p.Lang Václav, velitel p. Bahník Josef, hospodář p. Polák Karel, jednatel p. Drozda Miroslav, referent prevence p. Stauber Josef, materiálně technický referent p. Jar. Gureň ml., kronikářka pí. Stauberová Zdeňka, předseda revizní komise p. Dufek Antonín a členové p. Jiřík Jaroslav a p. Gureň Jaroslav st. V roce 1991 odchází z výboru p. Václav Lang a p. Stauber Josef. Starostou byl zvolen p.Bahník, velitelem Dufek Antonín a preventistou p. Gureň Jaroslav st., předsedou revizní komise p. Duchek Jiří a členem revizní komise p. Zapletal Miroslav.

V roce 1994 při výroční valné hromadě byl zvolen výbor v tomto složení.

Starosta Bahník Josef, velitel Gureň Jaroslav, zástupce velitele Izák Karel, strojník Mach Pavel, referent prevence Bahník Tomáš, jednatel Drozda Miroslav, referent MTZ Vondraš Gabriel, předseda kontrolní a revizní komise Polák Karel a její členové Duchek Jiří a Stauber Josef.

Dne 12.1.1996 dochází k požáru rodinného domu p. Navrátila č. 48., kde došlo k

požáru podkroví. Lokalizaci provedl HZS Domazlice a SDH Babylon. Požár vznikl od narušeného komínoveho tělesa.

Dne 30.3.1996 se konala ustavující schůze okrsku č. 2. v Újezdě. Po dlouhé diskuzi jednotlivých zástupů SDH byl okrsek č.2. ustanoven. Okrsek tvoří SDH Domažlice, Draženov, Luženice, Havlovice, Petrovice, Újezd, Babylon, Č. Kubice, Spálenec a Folmava.

Při výroční valné hromadě v témže roce dochází k doplnění výboru o p. Jiříka, který byl zvolen náměstkem starosty a p. Dufek MTZ. Referent prevence p. T.Bahník přechází na jednatele.Úsek prevence převzal starosta.

Dne 2. února došlo k požáru k lokotraktoru 400m od železniční zastávky směrem na Domažlice. Požár lokalizoval HZS Domažlice. SDH Babylon byl ponechán v záloze.

Dne 1. října 1999 došlo k požáru prodejního stánku u Chrta. Lokalizaci požáru provedly HZS Domažlice, SDH Domažlice a SDH Babylon.

Při výroční valné hromadě dne 22.1.2000 byl zvolen nový výbor v tomto složení. Starosta J. Bahník, náměstek starosty J. Duchek, velitel Jar. Gureň, strojník P. Mach, referent prevence Z. Gureň, jednatel T. Bahník, hospodář M. Drozda, vedoucí mládeže D. Kavalír, referent MTZ A. Dufek. Předseda KRR K. Polák, člen KRR J. Beroušek a V. Lang. Velitelem a preventistou OÚ byli schváleni obecním zastupitelstvem p. Jaroslav Gureň a Zbyněk Gureň.

 

Činnosti SDH

Oblast prevence je v naší činnosti řazena na první místo. V měsíci březnu se převážně prováděli požární kontroly a na podzim dohlídky v objektech, kde byly zjištěny požární závady. Požární kontroly se prováděly v obytných domácnostech, objektech sloužících k rekreačním účelům, chatách a drobných provozovnách. Lze konstatovat, že počet závad se značně snížil, což je vlastně podstatou prevence. Mimo požárních kontrol se prováděly relace v rozhlase, prováděly se besedy s občany s praktickou ukázkou hašení malých požárů pomocí jednotlivých hasebních prostředků.

V oblasti represe jak jste se již dozvěděli se členové zásahové jednotky mohli v praxi vyzkoušet teorii, kterou získávali odbornou přípravou. Od roku 1975 se odborná příprava prováděla formou výcvikového roku. Koncem roku se vždy provádělo ověření znalostí formou testu. Prováděla se námětová cvičení, jak místní, tak v okrsku, kde se prováděla dálková doprava vody ze stoje do stroje na vyznačené objekty podle zpracovaného námětu. Od roku 1991 se odborná příprava zásahových jednotek provádí v souladu norem znalostí.

Další činností na tomto úseku jsou soutěže pořádané v rámci okrsku. Vítězné družstvo postupovalo do okresního kola. V letech 1985-90 soutěžilo též družstvo žen , které se na okresní soutěži ve Kdyni umístilo na třetím místě. Po novém uspořádání okrsku č.2 se úroveň okrskových soutěží zlepšila a kdo myslí na vítězství,či lepší umístění, musí věnovat přípravě více času.

Dne 20.5.2000 jsme se zúčastnili dálkové dopravy vody ze stroje do stroje z Domažlic (náměstí) do Furt in Wald. Po celkové přípravě lze tuto akci hodnotit jako velmi úspěšnou.

V oblasti kulturní činnosti každý rok pořádáme tradiční hasičský ples. Při této příležitosti bych si vzpoměl na ples konaný na hotelu Čerchov v roce 1981, který byl nazván „Eskymáckým“ pro nesnesitelnou zimu v sále. Tehdy muzikanti hráli v kabátech a většina účastníků seděla v jídelně. Dále se organizovaly zájezdy pro členy i občany, vánoční turnaje ve stolním tenisu, turnaje v kuželkách a minigolfu, pochody rodičů s dětmi a závody na lyžích. Každým rokem se též podílíme na organizaci mezinárodního dne dětí a letní slavnostní Babylonské léto. Pravidelně též chodíme blahopřát s písničkou a dárkovým balíčkem našim jubilantům, kteří se dožívají krásných kulatých výročí.

 

Výbor SDH

Gureň Zbyněk - starosta, Tel: +420 606 147 181

Gureň Jaroslav - velitel, Tel.: +420 723 224 717

Stauber Martin - zástupce velitele č.1 

Hrubá Alena - pokladník

Kodera Josef - jednatel, Tel.: +420 721 339 773

Mach Pavel - člen výboru, Tel.: +420 723 433 111

Svačina Tomáš - člen výrobu

Váchal Lukáš - metriálně-technický referent

Polák Karel - předseda revizní rady

 

Přílohy

Návrh slavnostního praporu SDH

prapor